Problemy związane z unieważnieniem małżeństwa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodatkowe przesłanki żądania unieważnienia małżeństwa


1. W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, gdy:
a) brak było zezwolenia sądu lub
b) pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane, chyba że małżonkowie podjęli wspólne pożycie.
2. Z uwagi na wady oświadczenia woli: oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bądź przed duchownym złożone:
a) przez osobę, która z jakichkolwiek powodów w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli (węższe niż w Kodeksie Cywilnym, bo tam też swoboda wyrażenia oświadczenia woli)
b) pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony (np. bliźniaczka, ale nie co do cech innych niż tożsamość np. płodność)
c) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, ze składający mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste (to bada się według prawa karnego).

W tym przypadku unieważnienia żąda tylko małżonek, który złożył wadliwe oświadczenie.
Nie można żądać unieważnienia z tego powodu (wad oświadczeń woli) po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, wykrycia błędu, ustania obawy. W każdym razie nie można żądać unieważnienia po upływie 3 lat od zawarcia małżeństwa.
Dodatkowe kwestie:
1. Nie można żądać unieważnienia po jego ustaniu (chyba że unieważnienie wynika z pokrewieństwa lub bigamii).
2. Jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo, to unieważnienie może nastąpić także po śmierci i wtedy wstępuje za drugiego kurator ustanowiony przez sąd (nie ten, co wytoczył).
3. Jeżeli umarł ten, co wytoczył powództwo o unieważnienie, to unieważnienia mogą dochodzić jego zstępni.
4. Sąd unieważniając małżeństwo musi orzec, który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze – będzie nim ten który wiedział w chwili zawarcia małżeństwa o przeszkodzie.
5. Skutki unieważnienia małżeństwa co do dzieci i stosunków majątkowych – jak przy rozwodzie (ten co w złej wierze jak winny rozkładowi)
6. Powództwo o unieważnienie, jak i ustalenie nieistnienia małżeństwa może wytoczyć także prokurator.
7. Stroną pozwaną będzie albo drugi małżonek, albo obaj, gdy powództwo wytacza osoba trzecia – zasady ogólne (względnie kurator lub dwóch gdy obaj małżonkowie nie żyją).

More to explorer