Projekt zmian w KRS.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego poprzez zapewnienie jednakowej rangi dokumentom wydawanym zarówno drogą elektroniczną, jak też w tradycyjnej formie papierowej oraz upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru. Przepisy nowelizujące umożliwią także wpisanie do rejestru przedsiębiorców numeru NIP„ z urzędu”, po uzyskaniu przez sąd rejestrowy – bezpośrednio z urzędu skarbowego – informacji o jego nadaniu przedsiębiorcy oraz wpisanie do rejestru adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada.
Adres strony www przedsiębiorcy w KRS
Aktualnie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pozwalają na wydawanie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz udzielanie informacji z Rejestru w formie papierowej i w drodze elektronicznej, przy czym moc dokumentów urzędowych zastrzeżona jest wyłącznie dla ich formy papierowej. Centralna Informacja wydaje także, drogą elektroniczną, z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, kopie dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych. Formę odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji oraz kopii dokumentów z katalogu, wydawanych wnioskodawcom przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz. U. Nr 247, poz. 1813). Zgodnie z przepisami powołanego rozporządzenia odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru oraz orzeczenia doręczane drogą elektroniczną opatrzone są bezpiecznym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika sądu lub Centralnej Informacji –weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Projektowana ustawa wprowadza przepis nadający moc dokumentów urzędowych odpisom, zaświadczeniom oraz informacjom wydawanym przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego – poza formą papierową – także odpisom, wyciągom, zaświadczeniom oraz informacjom wydawanym drogą elektroniczną. Powyższe zostaje zrealizowane przez nowelizację art. 4 ust. 3 ustawy, który nadaje moc dokumentów urzędowych dokumentom wydawanym w formie papierowej, jak i drogą elektroniczną. Na gruncie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym droga elektroniczna oznacza udostępnianie przez sąd lub Centralną Informację dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ustawodawca nie zdecydował się na umieszczenie w wskazanym przepisie wprost określenia kwalifikowanej formy podpisu elektronicznego, ponieważ obecnie nie ma innej możliwości posługiwania się podpisem elektronicznym, niż tylko tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

More to explorer