Protokół wejdzie w życie wobec Polski

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 27 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. 2012, poz. 801).

Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji (…) dotyczy przede wszystkim zobowiązań państw w zakresie ochrony środowiska wobec społeczeństwa – które nie jest ograniczone tylko do obywateli danego państwa członkowskiego. Prawo do informacji, do udziału w podejmowaniu decyzji i dostępu do sądownictwa w ochronie środowiska są określane jako następna generacja praw człowieka i kluczowy element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń jest narzędziem umożliwiającym realizację tych praw. Protokół określa m.in.: główne elementy systemu rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, strukturę oraz układ rejestrów, zakres rejestrów, wymagania w zakresie raportowania, okresy raportowania, sposób zbierania i archiwizowania danych, zagadnienie oceny jakości informacji raportowanych do systemu, publiczny dostęp do informacji, informacje wyłączone z ujawniania, udział społeczeństwa w rozwoju krajowych rejestrów uwalniania i transferów zanieczyszczeń, dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz zasady współpracy międzynarodowej.

Źródło: http://newsletter.wolterskluwer.pl

Teraz Prezydent RP z uwagi na zgodę wyrażoną w ustawie może ratyfikować przedmiotowy protokół w imieniu RP i potem zacznie on obowiązywać wobec Polski.

More to explorer