Prowadzenie spraw i rozwiązanie spółki cywilnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zasady prowadzenia spraw spółki cywilnej – art. 865 i 866 Kodeksu Cywilnego (KC).

Każdy ze wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki – art. 866 KC. Każdy ze wspólników jest upoważniony do reprezentowania spółki w takim zakresie, w jakim może prowadzić sprawy spółki. Każdy może prowadzić sprawy spółki na podstawie art. 865 KC, chyba że cos innego wynika z umowy spółki.
Pierwszeństwo ma umowa jakie są zasady reprezentacji. Ale jak osoba trzecia ma to ustalić? Może domagać się przedłożenia umowy, ale pewności nie ma, czy umowa jest aktualna i czy jest prawdziwa. Umowy spółki cywilnej nie podlegają żadnej rejestracji, weryfikacji, ujawnieniu.
Można domagać się pełnomocnictwa od wszystkich wspólników albo żeby każda umowa była podpisywana przez wszystkich wspólników.
Kolejną sprawą drażliwą jest możliwość przenoszenia swoich udziałów w spółce. Teoretycznie nie można, ale w praktyce i orzecznictwie SN dopuszcza się „podmianę wspólnika w s.c.” Teoria – powstaje nowa spółka cywilna.
Art. 863 KC – nie można rozporządzać udziałem we wspólnym majątku spółki ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

Spółka przestaje istnieć, gdy:
1. Wystąpi wspólnik jednego z dwóch.
2. Sąd orzeknie z ważnych powodów o rozwiązaniu spółki.
3. Ogłosi upadłość jeden ze wspólników.
4. Może ulec rozwiązaniu na skutek upływu czasu.
5. Z innych powodów wskazanych w umowie.

Art. 873 KC – jeżeli mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółki trwa ona nadal za zgodą wszystkich wspólników, to poczytuje się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony.

Śmierć jednego z dwóch wspólników powoduje rozwiązanie spółki, jeżeli nie ma klauzuli o wstąpieniu spadkobierców.

Skutki rozwiązania spółki– współwłasność łączna przekształca się we współwłasność  ułamkową, co umożliwia podział majątku. Trzeba spłacić długi, spłacić wkłady, a później dopiero podział majątku można przeprowadzić.

More to explorer