Przedmiot dziedziczenia

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zgodnie z przepisem art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), czyli ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zasadą jest, że z chwilą śmierci spadkodawcy jego prawa i obowiązki przechodzą na jedną lub kilka osób, czyli spadkobierców. Owe prawa i obowiązki mogą mieć różnoraki charakter, w tym w szczególności:

1. prawnorzeczowy (przykładowo prawo własności czy służebności osobiste lub gruntowe obciążające nieruchomość),
2. zobowiązaniowy (przede wszystkim różnego rodzaju wierzytelności lub długi wynikające chociażby z umów),
3. wynikać z prawa handlowego, albowiem zasadniczo dziedziczne są udziały wspólników spółek handlowych, jak również prawo do odpowiedniej części zysku i obowiązek pokrycia odpowiedniej części strat wynikających z niezakończonych spraw; jednakże umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców w miejsce zmarłego dłużnika,
4. wynikać ze stosunków rodzinnych i opieki, przykładowo na spadkobierców przechodzi obowiązek zaspokojenia długów powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej pomiędzy współmałżonkami, gdy jedno z nich zmarło,
5. dotyczyć dzieł chronionych prawem autorskim, patentów oraz wynalazków.

Wymienione dla przykładu prawa i obowiązki spadkodawcy, w chwili jego śmierci przechodzące na następców prawnych, określa się mianem spadku.

More to explorer