Przedmiot postępowania cywilnego i główne nurty tego postępowania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Postępowanie cywilne to zorganizowane działanie ludzkie, które służy rozpoznawaniu spraw cywilnych, przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądowych, czy wykonywanie ewentualnie innych czynności w sprawach. W zależności od tego jaki rodzaj czynności dokonywany  jest w postępowaniu cywilnych możemy wyróżnić trzy główne nurty postępowania:
1. Postępowanie główne – Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC) mówi o postępowaniu w sprawie, które ma służyć merytorycznemu rozpoznaniu sprawy i zakończyć się jakimś orzeczeniem w sprawie np. art. 356 KPC, art. 394 § 1 KPC.
2. Nurt incydentalny – czyli wpadkowe postępowanie, którego celem jest rozstrzygnięcie kwestii procesowej, która warunkuje możność przeprowadzenia tego postępowania głównego np. czy strona posiada zdolność procesową, czy można brak tej zdolności uzupełnić art. 70 – 71 KPC np. postępowanie o przywrócenie terminu art. 167 i następne KPC, art 222 KPC.
3. Postępowanie uboczne – polega na rozstrzygnięciu kwestii proceduralnej, procesowej związanej z postępowaniem głównym, ale nie warunkującej możności przeprowadzenia tego postępowania np. art 100 i następne KPC, zwolnienie od kosztów sądowych – ustawa o kosztach sądowych, podobnie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek.

More to explorer