Przedmiot regulacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Na wstępie, czyniąc zadość potrzebom definicji oraz przydatności określoności przedmiotu, niezbędne wydaje się przedstawienie podstawowego pojęcia w tej kwestii. Jak określa art. 2 ust. 1 ustawy dotyczącej właśnie interesującej mnie materii, mianowicie lobbingu i jego doniosłości w procesie stanowienia prawa. Zatem ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa formułuje pewną definicję, w jej rozumieniu działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzającymi do wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Ustawa rozróżnia także zawodową działalność lobbingową oznaczającą po prostu zarobkową działalność lobbingową na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Zawodowe lobbowanie może być wykonywane przez przedsiębiorcę jak i przez osobę fizyczną, niebędącą przedsiębiorcą, a wykonującą działalność na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ogólna nazwa takim działaniom nada to po prostu lobbing polityczny.

Wykaz prac legislacyjnych prowadzonych przez Radę Ministrów ma na celu umożliwienie lobbowania projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych zapewniając pewność prawa oraz jego jawność a także dostęp do informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Rada Ministrów zobowiązana jest ów wykaz przedstawić raz na 6 miesięcy. Tak było do wejścia w życie nowelizacji z 1 września 2011 roku, która półroczny termin sporządzania programów prac legislacyjnych zamieniła na wykaz prac o charakterze ciągłym.

Ponadto, co jest niezwykle ważnym i praktycznym aspektem nowelizacji, zastrzeżenia co do rozwiązań przyjętych w publikowanych w ciągłych wykazach prac podejmowanych przez Sejm, można zgłaszać również co do projektów założeń projektów ustaw. Pozwala to na wyeliminowanie już na wcześniejszym etapie błędnych, wadliwych założeń a przez to oszczędzenie energii na niemającym szansy na powodzenie projekcie orz możliwość jej efektywnego i konstruktywnego wykorzystania przy innych pracach legislacyjnych. Znaczenie ma właśnie wykrycie nieprawidłowości już na wcześniejszym etapie ustawodawczym i zapewnienie większej wydajności i skuteczności w tworzeniu prawa.

Co więcej, Prezes Rady Ministrów i ministrowe prowadzić mają wykazy aktualnych zgłaszanych projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów jak i ministrów. Publikacje tych prac legislacyjnych maja być zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Udostępnienie projektów wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi owych aktów. Ułatwia to prace nad doskonaleniem ustaw i rozporządzeń jak i upowszechnia wiedzę ich dotyczącą.

Ponadto, udostepnienie projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów jak i Ministrów zapewnia możliwość zgłaszania woli i zainteresowania pracami nad owymi aktami. Publikacja projektów ustaw jak i projektów założeń projektów ustaw umożliwia powzięcie prac nad ich zmianą i doskonaleniem na najważniejszym merytorycznie etapie – na założeniach, celach i funkcjach jakie ma spełniać dany akt. Podmiot, złożywszy odpowiedni formularz zgłoszenia zainteresowania projektem może wziąć udział w publicznym wysłuchaniu tego projektu (informacja odnoście publicznego wysłuchania projektu są zgłaszane z tygodniowym wyprzedzeniem, natomiast swoje uczestnictwo należy wyrazić z najpóźniej trzydniowym wyprzedzeniem). Ustawa dopuszcza mozliwośc przełożenia terminu lub zmiany miejsca w wypadku, gdy na wysłuchanie publiczne wyraziło chęć przybycia większa liczba osób.

Kolejną istotną sprawą jest ustanowiony rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, kieruje nim minister spraw wewnętrzych i administracji. Rejestr jest jawny i informacje w nim zawarte dotyczące wykonywanej działalności, danych o firmie przedsiębiorcy oraz numer KRS i inne podlegają upublicznieniu w BIP. Ów wpis do rejestru jest warunkiem sine qua non prowadzenia legalnej zawodowej działalności gospodarczej. Ustawa za nielegalną działalność lobbingową przewiduje karę wydawaną w formie decyzji administracyjnej w przedziale od 3 aż do 50 tysięcy złotych, przy czym główne znaczenie ma tutaj wpływ podmiotu lobbującego na rozstrzygnięcie organów władzy publicznej, przy czym ustawa wyszczególnia możliwośc wielokrotnego naładnania kary grzywny, jeżeli działalność prowadzona jest wciąż bez wpisu do rejestru.

More to explorer