Przedmiot wkładu w spółce z o.o.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przedmiotem wkładu mogą być:
1. Prawa rzeczowe – rzeczy ruchome, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności w częściach ułamkowych, przedsiębiorstwo.
2. Prawa obligacyjne – wierzytelności, zarówno przysługujące wspólnikowi w stosunku do osób trzecich, jak i wierzytelności wspólnika w stosunku do spółki (nie występują na etapie tworzenia spółki; ich zdolność aportowa będzie miała znaczenie przy podwyższaniu kapitału zakładowego spółki, gdyż bardzo często podwyższa się kapitał zakładowy poprzez konwersję wierzytelności, z tym że należy tu pamiętać o art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi, że wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego. Przepis powyższy zabrania wspólnikowi dokonania potrącenia wierzytelności przysługujących mu w stosunku do spółki z wierzytelnością spółki, jeżeli chodzi o wkład, co nie oznacza, że nie jest możliwe potrącenie umowne – tzw. umowa kompensacyjna – albo potrącenia dokonać może spółka; sam charakter prawny wierzytelności może budzić pewne wątpliwości, jak to zostanie określone przez wspólników, jest w tym przedmiocie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), w którym NSA przyjął, że to, czy sama wierzytelność wspólnika w stosunku do spółki ma charakter pieniężny czy niepieniężny będzie zależało od uchwały wspólników), udziały w sp. z o.o., akcje, obligacje, udział kapitałowy w sp. z o.o.,
3. Prawa na dobrach niematerialnych – prawa do znaków towarowych, majątkowe prawa autorskie, prawa ze wzorów użytkowych.

More to explorer