Przepis o mechanizmie stabilności w strefie euro – ustawa o wyrażeniu zgody przez prezydenta RP weszła w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

17 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz.U. 2012, poz. 748).

Decyzja powyższa dodaje ust. 3 do art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w brzmieniu: „Państwa Członkowskie, których walutą jest euro, mogą ustanowić mechanizm stabilności uruchamiany, jeżeli będzie to niezbędne do ochrony stabilności strefy euro jako całości. Udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej w ramach takiego mechanizmu będzie podlegało rygorystycznym warunkom.” Wyznacza ten przepis prawną możliwość wprowadzenia paktu stabilności i wzrostu w strefie euro.

Należy przypomnieć, że 17 lipca 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa zezwalająca na ratyfikację tego przez prezydenta RP (tzw. umowa międzynarodowa za zgodą wyrażoną w ustawie z Konstytucji RP, choć przepisy unijne tak naprawdę umowami międzynarodowymi nie są, to stosuje się do decyzji organów unijnych tę procedurę). O ile wszystkie państwa członkowskie ratyfikują to przed 1 stycznia 2013 r., to wejdzie ta decyzja w życie z tym dniem.

More to explorer