Przepisy sądownictwa dyscyplinarnego w prawie łowieckim do poprawki

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 21 listopada 2012 r. zaczął obowiązywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r., sygn. akt K 21/11 (Dz.U. 2012, poz. 1281). Trybunał orzekł, że art. 34 pkt 6 w związku z art. 32 ust. 4 pkt 2, 3 i 11 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie w zakresie, w jakim dotyczy dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji (zasada: nie ma kary bez ustawy) oraz że art. 33 ust. 6 Prawa Łowieckiego w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa członka Polskiego Związku Łowieckiego, wobec którego zastosowano sankcję dyscyplinarną inną niż utrata członkostwa w Związku lub w kole łowieckim, gdy przewinienie i orzeczona za nie sankcja nie mają wyłącznie charakteru wewnątrzorganizacyjnego, do wniesienia odwołania do sądu, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 (prawo do sprawiedliwego procesu) oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji (zakaz zamykania drogi sądowej).

Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł, że przepisy prawa łowieckiego dotyczące postępowań dyscyplinarnych w zakresie, w którym nie przewidują możliwości odwołania się do sądu członka Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), wobec którego orzeczono inną karę niż utrata członkostwa są niezgodne z Konstytucją. Zdaniem TK, możliwość odwołania do sądu nie jest konieczna jedynie w sprawach, w których przewinienie i orzeczona za nie sankcja mają charakter wyłącznie wewnątrzorganizacyjny. W przypadku orzeczenia innej kary dyscyplinarnej (np. zawieszenia członkostwa) odwołanie do sądu nie przysługuje.

Zdaniem Trybunału, sądownictwo dyscyplinarne, do prowadzenia którego PZŁ został zobowiązany, nie jest więc wewnętrzną sprawą tego Związku. Dlatego podstawowe elementy postępowania dyscyplinarnego m.in. pojęcie deliktu dyscyplinarnego, katalog sankcji dyscyplinarnych oraz ogólne zasady tego postępowania powinny być uregulowane w formie ustawy.

Wyrok Trybunału nie spowodował uchylenia z porządku prawnego wyżej wymienionych przepisów niezgodnych z Konstytucją, jednakże trzeba te przepisy stosować w taki sposób jak Trybunał stwierdził w powyższym orzeczeniu.

More to explorer