Przesłanki otrzymania wizy przez cudzoziemca

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zgodnie z kodeksem wizowym, który obowiązuje w państwach strefy Schengen od 5 kwietnia 2010r. wizy wydaje się jako:

  • wizy Schengen
  • wizy krajowe.

Wiza Schengen oznaczona została symbolem C, jest wydawana na przejazd przez jedno z państw należących do strefy Schengen lub pobyt nieprzekraczający 3 miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie(czas liczony jest od pierwszego dnia wjazdu na terytorium państw Schengen). W ramach wiz Schengen wydawane są także wizy lotniskowe, oznaczone symbolem A. Uprawniają one do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów lotniczych państw obszaru Schengen. Są wymagane m.in. od obywateli takich państw jak: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Pakistan, Etiopia.
Wiza Schengen może być wydana tylko w określonym celu. Może być to np. wykonywanie pracy, cele turystyczne, odwiedziny, odbycie studiów.
Jak uzyskać wizę Schengen?
Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku na urzędowym formularzu w odpowiednim urzędzie konsularnym, zgodnie z następującymi zasadami:

  • jeżeli cudzoziemiec zamierza podróżować tylko do jednego kraju strefy Schengen, wizę wydaje urząd konsularny tego kraju, który jest celem podróży;
  • jeżeli cudzoziemiec zamierza podróżować do kilku krajów strefy Schengen, wizę wydaje urząd tego kraju, który jest głównym celem podróży (w przypadkach, w których trudno jest ustalić ten fakt, decyduje liczba dni pobytu w każdym z krajów – wizę wydaje kraj, w którym pobyt cudzoziemca ma być najdłuższy);
  • jeżeli cudzoziemiec zamierza podróżować do kilku krajów strefy Schengen i żaden z nich nie jest głównym celem podróży, wizę wydaje urząd kraju, który ma być pierwszym celem podróży;
  • w przypadku tranzytu przez jeden z krajów Schengen, wizę wydaje urząd kraju przez który przebiega tranzyt;
  • w przypadku tranzytu przez kilka krajów Schengen, wizę wydaje urząd kraju pierwszego wjazdu.

Osoba ubiegająca się o wizę Schengen powinna złożyć wniosek nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 3 tygodnie przed datą planowanej.
Do wniosku o wydanie wizy Schengen należy dołączyć:

  • aktualną fotografię osoby, której wniosek dotyczy, dokumenty uzasadniające cel podróży, dokumenty wskazujące miejsce zakwaterowania lub środki na pokrycie kosztów zakwaterowania; dokumenty poświadczające posiadanie lub możliwość uzyskania środków pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania w strefie Schengen oraz kosztów powrotu do kraju zamieszkania; dokumenty poświadczające posiadanie przez cudzoziemca podróżnego ubezpieczenia medycznego ważnego na całym terytorium strefy Schengen oraz przez cały czas pobytu na tym terenie, chyba że cudzoziemiec posiada ubezpieczenie związane z jego sytuacją zawodową; informację, czy cudzoziemiec zamierza opuścić terytorium państwa przed upływem terminu ważności wizy.

Składając wniosek o wydanie wizy Schengen cudzoziemiec musi okazać dokument podróży (paszport), którego okres ważności upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wizy, zawiera przynajmniej dwie wolne strony i został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.
Osoba ubiegająca się o wizę Schengen płaci opłatę wizową w wysokości 60 EUR. W przypadku dzieci w wieku od lat 6 do poniżej lat 12 opłata wizowa wynosi 35 EUR. Szczegółowe
zwolnienia zawiera rozporządzenie PE.
Jak uzyskać wizę krajową?
Kwestia wydawania wiz krajowych uregulowana jest przez prawo polskie. Są one oznaczone symbolem D i uprawniają do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium RP lub kilku pobytów następujących po sobie. Trwających dłużej niż 3 miesiące.
Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej składa na formularzu wniosek, który zawiera:
1)  dane osobowe cudzoziemca oraz dane objętych wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca, w zakresie niezbędnym do wydania wizy;
2)  cechy dokumentu podróży cudzoziemca;
3)  informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat;
4)  wskazanie i uzasadnienie celu pobytu.
2. Do wniosku dołącza się fotografie osób objętych wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające:
1)  okoliczności podane we wniosku;
2) posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium .

More to explorer