Przestępstwa gospodarcze;przestępstwo nadużycia zaufania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przestępstwa gospodarcze
Przepisy te mają zapewniać spokojny obrót gospodarczy, wolny, równy obrót gospodarczy. W art. 296b Kodeksu Karnego (KK) została spenalizowana korupcja sportowa, nie mylić z korupcją funkcjonariuszy publicznych, która jest określona wcześniej w KK. Ta korupcja jest związana z życiem gospodarczym, z którym sport jest coraz bardziej związany.

Nadużycie zaufania – art. 296 KK


§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę.

Wiąże się ten przepis z ustawą z 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego.
W różnych paragrafach tego artykułu mamy złagodzenie bądź zaostrzenie odpowiedzialności karnej za to przestępstwo. Mamy w § 5 nawet wyłączenie karalności przestępstwa. Oczywiście czyn jest wtedy zawiniony, tylko następuje wyłączenie karalności.
Jest to przestępstwo indywidualne, gdyż jest ograniczony krąg podmiotów, które mogą ponieść odpowiedzialność. „Zajmowanie się sprawami majątkowymi” w rozumieniu tego przepisu znaczy tego typu zachowania, które cechuje zakres decyzyjności, swobody podejmowania decyzji, czyli muszą być jakieś uprawnienia tej osoby w odniesieniu do majątku. Zwykła prosta piecza np. sprzątaczki, to nie jest to zachowanie będące znamionami tego przepisu. Musi się to charakteryzować posiadaniem uprawnień przez zajmującego się sprawami majątkowymi, czyli może coś sprzedać, kupić itp. Działalność gospodarcza musi tu być ujmowana szeroko, czyli tak jak stanowi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jak traktować działalność gospodarczą Skarbu Państwa i jego przedstawicieli ? Czy ten przepis też będzie ten podmiot obejmował  ? – sprawa nie jest rozstrzygnięta. Będzie obejmował, jeśli będziemy mieć na myśli szeroko pojęte przestępstwa popełniane przez funkcjonariuszy publicznych. Nie będzie obejmował, jeśli wąsko i to będzie wiązało się przede wszystkim z korupcją, a wtedy będą miały zastosowanie art. 228 – 231 KK.

More to explorer