Przymusowy urlop

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Prawo do urlopu jest prawem niezbywalnym. Jest to czas, który ma służyć odpoczynkowi i regeneracji energii. Jest również jednym z najważniejszych uprawnień pracownika często staje się wymówką i narzędziem pracodawcy w czasie przestoju. Często spotkać się można z wymuszaniem przez pracodawcę na pracownikach korzystania z urlopów wypoczynkowych w tym, gorszym dla firmy okresie. Zgodnie z  art. 81 § 1, mówiącym że pracownikowi gotowemu do podjęcia pracy w czasie przestoju przysługuje wynagrodzenie zgodne ze stawką zaszeregowania zdaje się być jedynie fikcją.

Przestojem nazywamy nieplanowaną i przejściową przerwę w wykonywaniu pracy, do której pracownik był gotów. Może być on spowodowany zakłóceniami w funkcjonowaniu zakładu. Przyczyn tych zakłóceń można doszukiwać się zarówno po stronie pracodawcy jak i po stronie pracownika oraz ze względu na ciężką sytuację rynkową w kraju. Wymuszenie na pracowniku skorzystania z urlopu jest niezgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Pracodawca wymuszający wykorzystanie urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego w czasie przestoju, postępuje w sposób bezprawny.

Pracownikowi gotowemu do wykonywania swej zleconej pracy, któremu nie umożliwiono jej realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Warunkiem jego uzyskania jest pozostawanie pracownika w rzeczywistej dyspozycji oraz jego gotowości do świadczenia pracy przez czas przestoju. Wynagrodzenie to  ustalane jest zgodnie z zasadami opisanymi w art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Na czas przestoju pracodawca może zlecić pracownikowi inną odpowiadającą zakresowi jego kompetencji pracę, za którą przysługiwać będzie pracownikowi wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z art. 81 § 1 K.p. (art. 81 § 3 w powiązaniu z art. 42 § 4 K.p.). Żaden z artykułów kodeksu pracy regulujących prawo do urlopu, w tym również art. 81 dotyczący okresu przestoju nie upoważniają pracodawcy do dysponowania w tym czasie urlopem pracownika.

More to explorer