Reprezentacja spółki cywilnej.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mimo że spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, możemy mówić o jej reprezentacji.

W odróżnieniu od prowadzenia spraw spółki, które polega na podejmowaniu działań w wewnętrznej sferze spółki, reprezentacja oznacza działalność na zewnątrz spółki– wobec osób trzecich.

Reprezentacja może oznaczać zawarcie umowy, wytoczenie powództwa, złożenie oferty.

W przypadku spółki cywilnej reprezentacja to działanie w imieniu pozostałych wspólników, w zakresie prowadzonej wspólnie działalności.

Jeśli umowa spółki lub uchwała wspólników nie stanowi inaczej, zasady reprezentacji są takie same jak przy prowadzeniu spraw spółki:

każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki

-każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki; jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników

-każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na straty

Jak to było wspomniane powyżej, umowa spółki może inaczej ukształtować zasady reprezentacji. Mogą wystąpić następujące rozwiązania:

reprezentacja łączna (np. dwóch wspólników)

wyłączenie niektórych wspólników z reprezentacji spółki

jednoosobowa reprezentacja (wybrany wspólnik)

W odróżnieniu od spółek handlowych, zasady reprezentacji spółki cywilnej nie są umieszczone w żadnym publicznym rejestrze, stąd istnieje domniemanie, że każdy wspólnik może spółkę reprezentować.

More to explorer