Rodzaje testamentów

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Prawo polskie wyróżnia dwie kategorie testamentów: testamenty zwykłe i testamenty szczególne.
Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę mająca zdolność testowania w dowolnie wybranej chwili i jeżeli nie zostaną odwołane przez testatora, określają porządek dziedziczenia niezależnie od tego ile czasu upłyneło pomiędzy sporządzeniem testamentu a otwarciem spadku. Testamenty zwykłe to:
1.testament holograficzny (własnoręczny) – jest to testament napisany w całości pismem ręcznym, własnoręcznie podpisany i opatrzony datą.
2.testament notarialny – jest to testament sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.
3.testament allograficzny – sporządzony poprzez ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Testamenty szczególne mogą zostać sporządzone tylko wtedy, gdy z uwagi na pewne okoliczności np. obawa rychłej śmierci spadkodawcy niemożliwe lub znacznie utrudnione jest sporządzenie testamentu zwykłego. Charakteryzują się one czasowo ograniczoną mocą tzn. zgodnie z art. 955kc testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Do testamentów szczególnych zaliczamy: testament ustny, testament podróżny (sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym) i testament wojskowy. 

More to explorer