Rozdzielność majątkowa.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W Polsce podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej nie jest tak popularne jak w innych krajach. Dlatego też od początku trwania małżeństwa obowiązuje małżonków wspólność majątkowa.

Wspólnota majątkowa.

Wspólnota majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez obydwoje małżonków, jak i przez każdego z nich z osobna (z wyjątkiem tych rzeczy, które zasilają majątki osobiste małżonków). Tak tworzony jest majątek wspólny. Każdy z małżonków, niezależnie od tego, jaki jest jego udział w jego tworzeniu, ma taki sam wkład w majątku według prawa.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić dwojako: na drodze umowy oraz na drodze postępowania sądowego. Umowa musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego. Maksymalnie ile zapłacimy notariuszowi to 400 zł. Jako że umowa jest zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron, ustanowienie rozdzielności majątkowej tym sposobem może mieć nastąpić wyłącznie wtedy, gdy żona i mąż są zgodni co do chęci podpisania umowy dotyczącej rozdzielność majątkową.

Kiedy konieczne środki sądowe?

Kiedy małżonkowie nie zgadzają się na podpisanie umowy, zwykle trzeba sięgnąć do środków sądowych. Problematyka ta uregulowana jest w art. 52 Kodeksu rodzinno- opiekuńczego. Tak ustanowiona rozdzielność określana jest mianem ustroju przymusowego. Zgodnie z tym przepisem z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji, jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy pozew, rozdzielność powstanie z chwilą wskazaną w wyroku (która, co do zasady, nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia pozwu w sądzie). Jednak w wyjątkowych przypadkach sąd może wskazać w orzeczeniu jako początek obowiązywania rozdzielności termin wcześniejszy niż dzień wytoczenia powództwa. Taką wyjątkową okolicznością jest przede wszystkim fakt życia małżonków w rozłączeniu (separacji faktycznej). Należy pamiętać, że pozew musi być należycie uzasadniony, tj. muszą zostać wskazane przez powoda fakty mające znaczenie dla sprawy (trwonienie majątku wspólnego, nieprzyczynianie się do jego powstawania itp.), jak i dowody na ich poparcie.

More to explorer