Rozszerzona możliwość zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

3 stycznia 2013 r. to dzień początku obowiązywania zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1429). Celem uchwalonej ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. (sygn. akt SK 9/08) dotyczącego ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
W powołanym wyroku Trybunał stwierdził niezgodność art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim pomija art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości jako podstawę nabycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, do której stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 działu III ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (czyli zwrot na rzecz właścicieli wywłaszczonych nieruchomości). Powołana nowelizacja przewiduje zatem dodanie, jako przesłanki uzasadniającej żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, obok art. 6 również art. 47 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Ponadto w art. 1 w pkt 2 nowelizacji wprowadzana jest zmiana w art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która umożliwi zwrot nieruchomości wywłaszczonych (od 1990 r.) i nabytych na rzecz gmin, jeżeli stały się zbędne ze względu na cel wywłaszczenia, na podstawie wymienionych w tym przepisie ustaw. W dotychczasowym brzmieniu wskazany przepis stanowi podstawę zwrotu nieruchomości nabytych wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer