Separacja – pozew i skutki

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Separacjapolega na tak zwanym rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Może być faktyczna lub formalna – orzeczona przez sąd. Separacja jest  rozwiązaniem dla osób, które chcą od siebie odpocząć, a jednocześnie zabezpieczyć swój interes prawny. Separacja stanowi alternatywę dla rozwodu dla osób, które z różnych względów, w tym religijnych, nie akceptują instytucji rozwodu.
Separacja powoduje większość tych samych skutków co rozwód,.
Najważniejsze różnice pomiędzy rozwodem a separacją:
1.Zasadniczą różnicą jest to, że po orzeczeniu separacji nie można zawrzeć ponownie związku małżeńskiego. Separację można natomiast znieść i przywrócić  „stare” małżeństwo.
2.Separację jest łatwo uzyskać w sądzie, co wynika z faktu że w sądzie nie trzeba udowadniać, że nie ma już nadziei że małżonkowie się pogodzą.
3.Po orzeczeniu separacji nie można wrócić do swojego poprzedniego nazwiska.
4.Po zgodzie obu stron separację można uzyskać już po jednej rozprawie sądowej po wniesieniu opłaty w wysokości 100zł
5.Po separacji małżonkowie nadal zobowiązani są do wzajemnej pomocy, gdy wymagają tego względy wzajemnej słuszności.
Skutki separacji:
1.Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami, oznacza to iż od momentu separacji każdy z małżonków zarabia na swój własny rachunek,zaś majątek wspólny sprzed okresu separacji może ulec podziałowi.
2.Następuje wyłączenie od dziedziczenie, chyba że na podstawie testamentu.
3.Brak jest prawnego domniemania, że dziecko pochodzi z małżeństwa, jeżeli urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.
4.Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Może on powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego, bądź też uregulować kontakty z dzieckiem.
Do pozwu o separację potrzebne są następujące dokumenty:
-odpis aktu małżeństwa (oryginał) oraz kopię;
-odpisy oraz kopie aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci małżonków;
-wszelkie istotne dokumenty w sprawie;
-jeśli powód/powódka stara się o zwolnienie od kosztów sądowych lub przyznanie adwokata z urzędu – stosowny wniosek, (do wniosku o zwolnienie od kosztów należy dołączyć zaświadczenia o dochodach, odcinki renty/emerytury, osoby bezrobotne- zaświadczenia z urzędu pracy, osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej- odpowiednie decyzje o przyznaniu świadczeń).

More to explorer