Skutki prawne rozwodu i separacji.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Rozwód to wyrok sądu orzekający rozpad, zakończenie trwania związku małżeńskiego, na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Separacja z kolei, polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna nie tylko z powodu bólu emocjonalnego czy poszkodowania  jednej ze stron. Dlatego też, warto poznać konsekwencje rozwodu i separacji, aby podjąć właściwą decyzję prawną w przypadku gdy pożycie małżeńskie ulega rozpadowi.

  • Skutki rozwodu:

Jednym z najważniejszych skutków zakończenia małżeństwa jest możliwość wkroczenia w nowy związek małżeński. Ponadto małżonkowie nie są już związani wspólnotą majątkową, konsekwencją rozwodu jest bowiem rozdzielność majątkowa. Wspólny majątek małżonków, zazwyczaj ulega podziałowi na drodze sądowej. Po rozwodzie małżonkowie są wyłączeni od dziedziczenia. W przypadku gdy mają oni dzieci, sąd nakłada obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych. Alimenty mogą być również zasądzone na rzecz byłego małżonka, w przypadku gdy żyje on w niedostatku i jednocześnie nie jest winny rozpadu małżeństwa. Rozwód skutkuje także procesem o przyznanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, może także ograniczać uprawnienia rodzicielskie drugiego rodzica. Gdy rozwiedzeni, zmuszeni są zamieszkiwać jedno mieszkanie, sąd orzeka na jakich zasadach powinno to przebiegać. Gdy istnieją ku temu powody, sąd może nakazać eksmisję byłego małżonka, który swoim zachowaniem utrudnia normalne funkcjonowanie drugiej osoby. Konsekwencją orzeczenia o rozwodzie jest także podział majątku na wniosek jednej ze stron.

  • Skutki separacji:

Separacja z założenia jest stanem tymczasowym, można ją znieść. Dlatego też, orzeczenie o separacji nie umożliwia zawarcia kolejnego związku małżeńskiego. Ponadto nie jest możliwe powrócenie do panieńskiego nazwiska bez orzeczenia o rozwodzie. Separacja nie nakłada ograniczenia czasu trwania świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonka. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że po separacji małżonkowie są bezwzględnie zobowiązani do świadczenia sobie pomocy, jeśli jest to konieczne i uzasadnione. Ponadto, orzeczenie o separacji łatwiej jest uzyskać niż orzeczenie o rozwodzie. O separację może ubiegać się nie tylko strona pokrzywdzona, ale także  małżonek winny rozpadu związku małżeńskiego. Ponadto koszty związane z orzekaniem o separacji są zdecydowanie niższe niż ma to miejsce w przypadku rozwodu.

More to explorer