Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna są osobowymi spółkami prawa handlowego. Charakteryzują się przede wszystkim dużym zaangażowaniem wspólników w prowadzenie spraw spółki, a także wysokim stopniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Mając jednak na uwadze fakt, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką hybrydową wielu przedsiębiorców obawiało się przyjąć formę tej spółki dla swojego przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie jednak spółka ta zyskała dużą popularność. Czym różni się od spółki komandytowej?
Pierwszą różnicą jest sposób nazywania wspólników. W spółce komandytowej wspólnikami są komplementariusze i komandytariusze wymienieni w umowie i wpisani do KRS, natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej zamiast komandytariuszy mamy akcjonariuszy, którzy nie są wpisywani do rejestru.
Drugą różnicą jest sposób założenia spółki – spółka komandytowa powstaje na skutek zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego pomiędzy wspólnikami, natomiast spółka komandytowo- akcyjna powstaje na skutek podpisania statutu. Statut powinni podpisać wszyscy komplementariusze i powinien zostać sporządzony pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.
Następną różnicą jest to, że w spółce komandytowej nie ma określonej minimalnej wartości kapitału zakładowego spółki, natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy nie może być niższy niż 50 tys. zł.
Nie jest możliwe w spółce komandytowej żeby jedna osoba była jednocześnie komandytariuszem i komplementariuszem, nie ma jednak żadnych przeciwwskazań by w spółce komandytowo-akcyjnej akcjonariusz był jednocześnie komplementariuszem.
Jeżeli chodzi o zbywalność udziałów w spółce to w spółce komandytowej jest to możliwe tylko, gdy umowa spółki to przewiduje, oraz jeżeli zgodzą się na to wszyscy pozostali wspólnicy. Dopuszczalne jest tylko zbycie całego udziału w spółce, nie można zbyć jedynie części udziału. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, akcjonariusze mogą swobodnie zbywać swoje akcje i to zarówno wszystkie, jak i tylko ich część.
W spółce komandytowej zarząd nad spółką sprawują wspólnicy, którzy w sprawach dotyczących spółki podejmują decyzje jednogłośnie, chyba, że umowa stanowi o podejmowaniu decyzji większością głosów. W spółce komandytowo-akcyjnej zarząd sprawują komplementariusze, istnieje także organ w postaci Walnego Zgromadzenia, na którym wszyscy wspólnicy przynajmniej raz w roku analizują sprawy spółki. W spółce komandytowo- akcyjnej istnieje konieczność powołania organu kontrolnego w postaci Rady Nadzorczej, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób. Obowiązek taki nie powstaje w spółce komandytowej bez względu na liczbę komandytariuszy. Zróżnicowany jest też sposób zwoływania zebrań wspólników, w spółce komandytowo-akcyjnej jest on bardzo sformalizowany, natomiast w spółce komandytowej może się dokonać nawet w formie telefonicznej.
Następną różnicą pomiędzy spółkami jest możliwość wypłaty w trakcie roku zaliczek na poczet zysku. W spółce komandytowej jest to możliwe bez dodatkowych postanowień umownych, natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej jest to dopuszczalne, gdy statut przewiduje taka możliwość, ale konieczna jest zgoda rady nadzorczej, (jeżeli funkcjonuje). Wypłata zaliczki jest możliwa tylko, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym. W spółce komandytowej jest też możliwość swobodnego dysponowania zyskiem przez wspólników, natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej jest obowiązek tworzenia kapitału zapasowego i przelewania na niego 8% zysku należnego akcjonariuszom, aż do uzyskania wysokości równej 1/3 kapitału zakładowego.
Kolejną bardzo istotną różnicą jest sposób ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W spółce komandytowej komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem,  komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej. Inna sytuacja jest w spółce komandytowo-akcyjnej, gdyż komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, akcjonariusze w ogóle nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Następną bardzo ważną różnicą pomiędzy omawianymi spółkami jest to, że w spółce komandytowej możliwość wypowiedzenia umowy spółki przysługuje każdemu wspólnikowi, takiego prawa są w zupełności pozbawienia akcjonariusze w spółce komandyto-akcyjnej, natomiast komplementariuszem przysługuje to prawo, gdy jest ustanowione w statucie.
W spółce komandytowej możliwe jest też rozwiązanie umowy spółki na żądanie jednego ze wspólników, orzeczeniem sądu z ważnych przyczyn, której to możliwości pozbawieni są komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest łatwość jej zamknięcia i zlikwidowania, gdyż nie jest konieczne przeprowadzenie całej procedury likwidacji, w spółce komandytowo-akcyjnej jest to bezwzględnie konieczne.
Ostatnią istotną różnicą jest to, że spółka komandytowo-akcyjna ma prawo emitować obligacje, takiego uprawnienia pozbawiona jest spółka komandytowa.

More to explorer