Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji cz. I

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z chwilą zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która nabywa podmiotowość prawną.
Art. 161. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh): „Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji„.

Spółka w organizacji jest tym trzecim rodzajem podmiotów na gruncie prawa cywilnego, tj. jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Art. 11 ksh:  § 1.Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru.
§ 3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.

Spółka w organizacji ma więc zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową. Co więcej, posiadając zdolność prawną, spółka w organizacji może rozpocząć działalność gospodarczą, co wynika z art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Art. 14. 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „ewidencją”. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych dotyczących sp. z o.o. w organizacji stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące sp. z o.o. Niemniej sp. z o.o. w organizacji wykazuje pewne charakterystyczne cechy:
1) firma – zawiera dodatek „w organizacji”,
2) odmienne zasady reprezentacji – reprezentuje ją zarząd lub pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników (art. 161 § 2 ksh),

More to explorer