Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji cz. II

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ciąg dalszy cech charakterystycznych spółki z o.o. w organizacji:

3) kwestia odpowiedzialności – za zobowiązania odpowiada sama spółka, solidarnie ze spółką i samym sobą odpowiadają również osoby, które działały w jej imieniu (będzie to głównie dotyczyło członków zarządu i pełnomocników); dodatkowo za zobowiązania odpowiadają wspólnicy spółki do wysokości wartości niewniesionego wkładu, jest to charakterystyczna sytuacja z dwóch względów:
a/ generalnie wspólnicy sp. z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania, ale tutaj zobowiązują się oni wnieść wkład i de facto z momentem zarejestrowania spółki wkład powinien być wniesiony, czyli odpowiadają oni swym zobowiązaniem,
b/ to szczególna sytuacja w stosunku do art. 331 § 2 Kodeksu Cywilnego, który wskazuje, że w jednostkach organizacyjnych odpowiadają członkowie, jeżeli ta jednostka staje się niewypłacalna, a tutaj mamy modyfikację tej zasady.
Art. 13. § 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.
§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki w organizacji uregulowana została także w przepisach Ordynacji podatkowej. Art. 116 Ordynacji wskazuje, że za zobowiązania podatkowe spółki w organizacji odpowiada zarząd w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się  bezskuteczna, chyba że członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, bądź też że niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy lub też wskaże majątek, z którego można zaspokoić te roszczenia. Jeżeli nie ma zarządu odpowiada pełnomocnik powołany przez wspólników, a jeżeli pełnomocnika nie powołano, to odpowiadają wspólnicy.
 Czyli kolejność dochodzenia roszczeń przy zobowiązaniach podatkowych jest trochę inna niż w ksh.
4) Art. 162 ksh stanowi, że w jednoosobowej spółce w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki, nie dotyczy to zgłoszenia spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 162 KSH. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.
Chodzi tu o sytuację, w której ten jedyny wspólnik jednocześnie wchodziłby w skład zarządu, wówczas nie może on reprezentować spółki. Jeżeli jest zarząd jednoosobowy, musi on wówczas powołać pełnomocnika, inną osobę, która będzie dokonywać czynności. Jeżeli jest zarząd wieloosobowy, to pozostali członkowie zarządu będą reprezentować spółkę.

Przepisy dotyczące spółki z o.o. w organizacji są analogiczne, jeśli chodzi o spółkę akcyjną w organizacji. W przypadku spółki akcyjnej nie ma odpowiednika art. 162 KSH

Spółka z chwilą wpisu staje się podmiotem praw i obowiązków sp. z o.o. w organizacji. Zgodnie z art. 161 § 3 KSH zatwierdzenie czynności osób, które działały w imieniu spółki w organizacji przez zgromadzenie wspólników zwalnia ich z odpowiedzialności w stosunku do spółki. W stosunku do wierzycieli odpowiedzialność istnieje nadal. O jakie zgromadzenie wspólników tu chodzi? To może być specjalnie zwołane zgromadzenie wspólników po utworzeniu spółki, ale może to także być zgromadzenie, które kwituje rok obrotowy, w którym powstała spółka.
Art. 161. § 3 KSH. Odpowiedzialność osób, o których mowa w art. 13 § 1, ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników. 

More to explorer