Świadczenia przysługujące samotnym rodzicom

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Rodzicom samotnie wychowującym jedno lub więcej dzieci w przypadku kiedy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica przysługują wymienione w Ustawie o świadczeniach rodzinnych świadczenia, w szczególności zaś zasiłek rodzinny.
Jednakże zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( przyznawany wraz z zasiłkiem rodzinnym po spełnieniu kryterium dochodowego) przysługuje, gdy:
mogłyby być pobierane alimenty na dziecko, ale rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje lub
gdy ojciec dziecka jest nieznany,
bądź w przypadku powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
jak również w sytuacji gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego, będące podstawową formą pomocy w pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem dziecka przysługuje rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko lub dzieci poniżej 18 roku życia, bądź w przypadku pobierania przez nie nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuujących naukę w szkole lub w szkole wyższej – do 24 roku życia. Podstawowym warunkiem otrzymania tego zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego – osiągania dochodu rodzinnego (włącznie z dochodami uczącego się dziecka) w przeliczeniu na osobę w wysokości 539 zł, a w przypadku wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – w wysokości 623 zł. Należy podkreślić, że do członków rodziny, na potrzeby obliczenia dochodu zaliczają się osoby uczące się w szkole wyższej do 25 roku życia, nie zaliczają się natomiast nie uwzględnia się pełnoletnich członków rodziny niepozostających na utrzymaniu rodziców, dzieci pozostających w związku małżeńskim oraz pełnoletnich dzieci posiadających własne dzieci.
Zasiłek jest przyznawany w wysokości:
77 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
106 zł do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek do zasiłku rodzinnego przyznawany rodzicom samotnie wychowującym dzieci ma wysokość 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
Samotnemu rodzicowi przysługują po spełnieniu kryterium dochodowego również inne dodatki do zasiłku rodzinnego, :
urodzenia dziecka, przysługujący matce lub ojcu dziecka w ciągu roku od jego urodzenia, jednorazowo w wysokości 1000 zł, o ile matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, przysługujący matce lub ojcu jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, przyznanym w wymiarze czasu zależnym od ilości urodzonych jednocześnie dzieci, bądź stwierdzonej niepełnosprawności, w wysokości 400 zł miesięcznie,
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, w wysokości 80 zł,
rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100 zł na każde dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wysokości 50 zł w przypadku dojeżdżania do szkoły przez dziecko, bądź 90 zł w przypadku zamieszkania przez dziecko w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła.

More to explorer