Szczególne podatki dochodowe

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Oprócz u.p.d.o.f., u.p.d.o.p. oraz  u. zryczałt. p.d. , mamy jeszcze trzy podatki dochodowe uregulowane w nieco inny sposób:
 wpłatę z zysku do budżetu państwa uregulowaną w ustawie o wpłatach z zysku do budżetu państwa przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z 1.12.1995r. oraz ustawą o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych z 31.01.1989r. Wprowadzenie tych uregulowań oznaczało opodatkowanie dwa razy tego samego źródła, dlatego że podstawą opodatkowania jest tu zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stąd jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa zostały „wykończone” takim systemem podatkowym.
 podatek tonażowy regulowany ustawą z sierpnia 2006r. ustawą o podatku tonażowym. Jest to zryczałtowana forma opodatkowania w podatku dochodowym, którą mogą wybrać armatorzy niezależnie od ich formy prawnej, w związku z czym może być to zarówno forma ryczałtowa podatku od osób fizycznych, jak i od osób prawnych,
 wpłata jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa na zwiększenie kwoty subwencji ogólnej, uregulowana w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to mechanizm wyrównywania dochodów, który polega na tym, że zdefiniowano pojęcie dochodów należnych, czyli ile można byłoby mieć, gdyby wszyscy w terminie wpłacili 100 %. W sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego wpisuje się faktycznie uzyskane dochody, powiększone o skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych (czyli np. mamy 20 zł podatku od nieruchomości przy działalności gospodarczej, rada gminy uchwala 5 zł, więc te brakujące 15 zł odliczamy, jak gdyby te dochody były) oraz skutki udzielonych ulg. Daje nam to w sumie 100 %, chociaż dochodu jest na poziomie 70 % w relacji do dochodów należnych.

Problem polega również na tym, że jednostki samorządu terytorialnego mają udziały
w podatkach dochodowych od osób fiz. i prawnych. W  ustawie o dochodach jedn. sam teryt. (art. 3 ust. 2 ) przyjęto regułę, że w rozumieniu ustawy te udziały są ich dochodami własnymi. Na te dochody jednostki nie mają jednak żadnego wpływu, bo pobierają je urzędy skarbowe na rachunek centralny budżetu państwa, a potem w drodze redystrybucji następuje ich rozprowadzenie pomiędzy jedn. sam. teryt. Te udziały to w przypadku pod. doch. od osób fiz. jest to nieco ponad 50 %, w pod. od osób prawnych niecałe 25 % na trzy szczeble samorządu. Te udziały rzutują na poziom dochodów należnych. Jeżeli naczelnik US nie wyegzekwuje to i tak dla jedn. sam. teryt. liczy się to tak, jakby te dochody były. Te należności potocznie nazywane są „janosikowym”, bo od potencjalnych dochodów, których jednostka nigdy nie zdoła osiągnąć, musi zapłacić do budżetu państwa określone należności.

Jest to forma podatku dochodowego, dlatego że zgodnie z ustawą o dochodach  jedn. sam. teryt. jeżeli jednostka nie płaci tej należności w terminie to stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i nalicza się odsetki za zwłokę, jak od zaległości podatkowych. Poza tym Minister Finansów może w drodze egzekucji dokonać potrącenia z innych należności jednostki, np.  subwencji ogólnej. Czyli jest to forma podatku od potencjalnych dochodów.

W ramach podatków dochodowych możemy wyróżnić więc wiele świadczeń o bardzo zróżnicowanym charakterze.

More to explorer