Szybsze oddawanie dróg publicznych na Euro

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od dnia 19 maja 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 549). Ustawa zmienia art. 32 tej ustawy oraz wprowadza art. 32a wprowadzając rozwiązania przyspieszające proces oddawania do użytkowania dróg publicznych w celu zapewnienia tzw. przejezdności niektórych dróg mających istotne znaczenie dla organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 poprzez umożliwienie uzyskania pozwolenia na użytkowanie danej drogi, mimo niewykonania wszystkich prac budowlanych i robót wykończeniowych oraz niespełnienia wymagań ochrony środowiska. Ustawa przewiduje, że pozwolenie na użytkowanie takiej drogi będzie wydawane wyłącznie do 30 czerwca 2012 r. przez właściwy organ inspekcji nadzoru budowlanego. Decyzja dopuszczająca ruch na tej drodze będzie wydawana warunkowo i na określony czas. Dodany art. 32a stanowi natomiast, że odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, w zakresie objętym projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi, nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ustawy Prawo budowlane, jeżeli nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

More to explorer