Rodzaje umów franczyzowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Istnieje wiele rodzajów umowy franczyzy. Zastanów się, która wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom.

Franczyza polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod czyjąś, najczęściej znaną marką.

Umowa franczyzowa zostaje zawarta pomiędzy firmą, która udziela licencji na działalność gospodarczą pod swoją marką – tzw. franczyzodawcą, a przedsiębiorstwem, które wykupuje prawa do korzystania z danego znaku towarowego – tzw. franczyzobiorcą. Zazwyczaj franczyzobiorca musi wnieść jednorazową opłatę franczyzową za wykupienie licencji oraz uiszczać dodatkowe opłąty, najczęściej procent od utargu, w jednakowych odstępach czasu, przykładowo raz na miesiąc.

Podpisanie umowy franczyzowej pociąga za sobą szereg obustronnych zobowiązań i korzyści. Licencja nie ogranicza się do prawa korzystania z marki, ale zobowiązuje z obie strony do dodatkowych świadczeń. Franczyzodawca służy franczyzobiorcy radą i pomocą na wszystkich etapach prowadzenia biznesu, zaś franczyzobiorca prowadzi swój biznes według ścisłych wytycznych i zaleceń jednostki macierzystej.

Franchising może być regulowany przez różne rodzaje umów, które łatwo podzielić na kategorie. Umowy franczyzowe można podzielić ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, know-how oraz to czy współpraca ma charakter cykliczny. Za jedno z podstawowych kryteriów podziału można przyjąć know how.

Podział franczyzy ze względu na rodzaj umowy

Franczyza bezpośrednia

Umowy, regulujące współpracę między franczyzobiorcą a franczyzodawcą są regulowane bez pośrednictwa innych organizacji. Franczyzodawca osobiście kontroluje działalność franczyzobiorcy. Ten rodzaj umów zaleca się stosować w przypadku, gdy jednostka macierzysta znajduje się niedaleko jednostki podporządkowanej.

Franczyza pośrednia

Franczyzodawca kontroluje działalność franczyzobiorców za pośrednictwem jednego franczyzobiorcy, z którym zawiera umowę bezpośrednio.

Franczyza wielokrotna

Ten rodzaj franczyzy umożliwia franczyzobiorcy otwieranie większej liczby oddziałów, których liczbę reguluje umowa.

Franczyza indywidualna.

Zostaje zawarta między dwoma przedsiębiorstwami. Franczyzobiorca w ramach umowy może otworzyć jedną firmę, której działalność reguluje umowa.

Masterfranczyza (subfranchising)

Franczyzobiorca ma wyłączność na korzystanie ze znaku towarowego i prowadzenie danej działalności w określonym w umowie zakresie. W miarę postępu współpracy do umowy mogą być wprowadzane zmiany z inicjatywy franczyzobiorcy.

Franczyza podporządkowana (przedstawicielstwo regionalne)

Do kompetencji franczyzobiorcy należy wyszukiwanie, wdrażanie do działalności i koordynacja pracy nowych partnerów, jednakże nie posiada on uprawnień do zawierania umów z partnerami.

Podział franczyzy ze względu na know-how

Franczyza dystrybucji produktów

Franczyzobiorca wykupuje prawo do sprzedaży produktów lub usług pod daną marką, przyłączając się do sieci franczyzobiorcy.

Franczyza koncepcji działalności

Franczyzobiorca zobowiązuje się realizować koncepcję jednostki macierzystej, stosując się ściśle do polityki firmy. Franczyzodawca wyposaża go w know-how na każdym we wszystkich fazach życia firmy.

Podział franczyzy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności

Franczyza handlowa (dystrybucyjna)

W ramach franczyz handlowych można wyróżnić wiele rodzajów franczyz, w zależności od rodzaju sprzedawanych artykułów, np. franczyzę w branży kosmetyki. Franczyzobiorcy zostaje przekazana wiedza niezbędna do prowadzenia firmy, obejmująca również techniki sprzedaży czy consulting. Ten rodzaj franczyzy ma zastosowanie podczas prowadzenia działalności handlowej.

Franczyza usługowa

Franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy know-how, prawo do korzystania ze znaku towarowego, zapewnia consulting i pomoc merytoryczną w prowadzeniu firmy. Przykładem tego rodzaju franczyzy jest franczyza usług dla klientów indywidualnych.

Franczyza produkcyjna (przemysłowa)

Franczyzobiorca wykupuje licencję na wytwarzanie danego produktu, przy zachowaniu tych samych technologii i procedur oraz jakości produktu, które obowiązują jednostkę macierzystą. Za przykład można podać firmy produkujące sprzęt komputerowy.

Franczyza mieszana

Franczyza mieszana posiada cechy franczyzy handlowej, usługowej i mieszanej.

More to explorer