Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W okresie zimowym nie trudno o złamanie, czy inne urazy zwłaszcza jeżeli chodniki, po których się poruszamy nie są należycie odśnieżone. Warto w takich choć przykrych i bolesnych sytuacjach walczyć o odszkodowanie, bądź też rentę z tytułu poniesionej szkody.
Po pierwsze w takiej sytuacji należy ustalić podmiot odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika.  W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie (  w tym uprzątnięcie błota, śniegu, ludu i innych zanieczyszczeń) spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, wzdłuż której przebiega chodnik. W razie poniesienia szkody w związku z upadkiem na nieodpowiednio przygotowanym chodniku należy skierować roszczenia odszkodowawcze to tych właśnie osób. Istotny jest także fakt, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozumie pod pojęciem właściciela nieruchomości także inne podmioty, takie jak współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, podmioty władające nieruchomością ( np. dzierżawcy ). Dlatego w wypadku kiedy pieczę nad nieruchomością sprawuje jeden z wymienionych wyżej podmiotów, roszczenia należy kierować do niego.
Jeżeli właściciele nieruchomości mają zawarte umowy ubezpieczenia chroniące ich przed tego rodzaju ryzykiem, osoba poszkodowana powinna złożyć wniosek o odszkodowanie bezpośrednio do ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę właściciel nieruchomości. Jeżeli ubezpieczyciel nie uznaje roszczenia, można skierować sprawę do sądu cywilnego lub do Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego obowiązek udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. W tym wypadku to na osobie poszkodowanej spoczywa obowiązek udowodnienia poniesionej szkody. Samo wystąpienie szkody nie jest wystarczającą przesłanką do przyznania roszczenia odszkodowawczego. Między zdarzeniem a szkodą powinien zachodzić adekwatny związek przyczynowy. Aby w procesie dowodzenia zaistniałego zdarzenia wykazać powstałą szkodę należy udokumentować stan chodnika w chwili zdarzenia ( np. wykonać zdjęcie). Ważne jest także, aby dostarczyć dokumentacje medyczną wskazującą na powstałe urazy, a także rachunki za poniesione koszty leczenia. Istotne rolę mogą odegrać świadkowie zdarzenia, dlatego warto zadbać o powołanie świadków w procesie.
Osoba, która poniosła szkodę, może wybrać rodzaj świadczenia, którego chce dochodzić w procesie. Zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany w razie utraty lub rozstroju zdrowia może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. Ponadto, jeżeli uszczerbek na zdrowiu był na tyle duży i poważny, że poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, bądź zmniejszyły się jego widoki na przyszłość przysługuje mu prawo wystąpienia z roszczeniem wypłacenia renty tymczasowej lub jednorazowego pieniężnego odszkodowania.
Nie należy także zapominać o możliwości wystąpienia z żądaniem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Świadczenie to ma na celu zrekompensowanie zarówno cierpień fizycznych jak i psychicznych poniesionych w związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę.

More to explorer