Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków.

Sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym powyższych kwestii. Na nowo  kształtuje on sposób wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do wspólnych małoletnich dzieci, rozwodzących się rodziców.

Art. 58. § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Dopuszcza się również pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym małżonkom. Takie rozwiązanie jest możliwe, pod warunkiem Jeśli przedstawienia przez małżonków porozumienia wychowawczego, w którym określone są najważniejsze elementy wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. W porozumieniu powinny się znaleźć postanowienia na temat:

  • obowiązków alimentacyjnych,
  • zasad i terminów płatności,
  • kosztów podróży dzieci związanych z odwiedzinami u drugiego rodzica,
  • zasad kontaktów z ojcem lub z matką,
  • sposób spędzania ferii zimowych i wakacji, świąt,
  • kontakty telefoniczne z drugim rodzicem,
  • kontakty z dziadkami,
  • edukacja (np. opłata zajęć dodatkowych/ kursów, zasady informowania o postępach w nauce, wydarzeniach w szkole).

Takie porozumienie musi oczywiście zaakceptować sąd, ustalając czy podane rozwiązania służa dobru małoletnich dzieci.

Jeżeli nie ma możliwości pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców.

W takiej sytuacji w wyroku rozwodowym zostaje określone do jakich praw i obowiązków względem małoletniego dziecka, ograniczona będzie władza rodzicielska drugiego rodzica.

Ma wówczas zastosowanie art. 58 § 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu pstępowania dowodowego sąd uzna, że jednemu z rodziców należy odebrać władzę rodzicielską, gdyż rażąco narusza zasady jej wykonywania wobec dziecka, sąd może dokonać tego w ramach sprawy rozwodowej.

More to explorer