Pismo sądowe odbierze pełnomocnik sądowy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian dotyczący rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który określa zasady doręczenia przesyłek sądowych. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw nastąpiła zmiana możliwości odbioru w placówce pocztowej przesyłki sądowej. Oznacza to, że będziemy mogli odbierać pisma sądowe za pomocą tzw. pełnomocników pocztowych. Instytucja pełnomocników pocztowych została ustanowiona na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 5, poz. 34). W rozporządzeniu tym stwierdza się, że „(…) operator doręcza przesyłki lub przekazy pocztowe osobie upoważnionej przez adresata na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych oraz na podstawie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych”. Oznacza to, że będzie można wyznaczyć osobę, która w naszym imieniu odbierze z poczty korespondencję z sądu.
Pełnomocnictwa takiego udziela adresat przesyłki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w obecności upoważnionego pracownika poczty. W sytuacji kiedy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza. Pełnomocnictwa tego rodzaju udziela się odpłatnie, a ponadto może być w każdej chwili skutecznie odwołane.

More to explorer