Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Budynek gospodarczy to budynek nie spełniający funkcji mieszkalnej, przeznaczony zazwyczaj do przechowywanie żywności, sprzętu gospodarczego lub spełniający jeszcze inne funkcje. Legalna definicja budynku gospodarczego przedstawia go jako budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia , a w zabudowie zagrodowej przeznaczony jest również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Może to być altana, szklarnia, oranżeria, wiata itp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego wzniesienie budynku gospodarczego lub garażu wymaga pozwolenia na budowę. Spod tego obowiązku wyłączone jednak są budynki spełniające wymogi z art. 29 pkt. 1-6 prawa budowlanego. Na jego mocy pozwolenia na budowę nie wymaga budowla:

1)obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę  zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
budynki gospodarcze
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większe niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 ;
2)wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

    Przy czym łączna liczba obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m kw powierzchni działki. Należy spod tego zwolnienia wyłączyć obiekty, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych. Ponadto zwolnienie to nie dotyczy budynków gospodarczych dobudowanych do innego budynku.

     W wyżej wymienionych przypadkach (z wyłączeniem punktu 4) kiedy zachodzą wyjątki od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę należy jedynie zgłosić budowę. Zgłoszenia takiego dokonuje się w starostwie powiatowym, w terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu takim zamieszcza się takie informacje jak :

  • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
  •  termin rozpoczęcia robót,
  • dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • w razie potrzeby dołączyć szkic lub rysunek ( na żądanie urzędu).

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw ( nie później jednak niż po upływie dwóch lat) przez organ, do którego składaliśmy zgłoszenie to można przystąpić do zaplanowanych robót budowlanych. Podstawą takiego sprzeciwu może być:

  • naruszenie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  • możliwość spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa,

  • możliwość spowodowani pogorszenia warunków zdrowotno- sanitarnych,

  • możliwość wprowadzenia lub zwiększenia ograniczenia albo uciążliwości dla terenów sąsiednich.

More to explorer