Złagodzono obowiązek meldunkowy i znowu przesunięto w czasie datę wejścia w życie ustaw

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

31 grudnia 2012 r. to data wejścia w życie zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1407). Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw: o dowodach osobistych – z 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. oraz o ewidencji ludności – z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015 (czy ostatecznie ?). Odsunięte w czasie zostało wdrożenie elektronicznych dowodów osobistych, co jest związane m.in. z pracami Komisji Europejskiej nad utworzeniem do końca 2015 r. jednolitego rynku cyfrowego. Nowelizacja przesuwa także termin zniesienia obowiązku meldunkowego z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia 2016 r.

Ponadto wyeliminowane zostaną uciążliwe przepisy związane z zameldowaniem. Chodzi m.in. o wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu, a także odstąpienie od konieczności zgłaszania przy meldunku informacji o wykształceniu oraz przedstawiania książeczki wojskowej. Na zameldowanie będzie 30 dni, a nie jak obecnie 4. Wprowadzona została też możliwość wypełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika. Obowiązkiem meldunkowym nie będą już objęci wczasowicze i turyści. Ponadto, właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie będą zobowiązani do weryfikowania wypełniania wymogu meldunkowego przez mieszkańców i pracowników. Zniesiony będzie obowiązek meldunkowy na pobyt czasowy do 3 miesięcy Polaków, obywateli państw UE i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Przepisy wchodzące od 1 stycznia 2013 r. to możliwość karania cudzoziemców z Unii Europejskiej, obszaru EOG i Szwajcarii za brak dopełnienia obowiązku meldunkowego (z wyjątkiem członków ich rodzin) oraz wprowadzenie karania za powyższy czyn i za czyny związane z dowodem osobistym według Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.

Od 1 stycznia 2015 r. funkcjonować ma elektroniczny Rejestr Dowodów Osobistych, do którego dostęp będą miały gminy. Pozwoli to na złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie bez względu na miejsce zamieszkania. Ponadto, od tej daty w dowodzie osobistym nie będzie umieszczany adres zameldowania, dzięki czemu nie będzie konieczności wymiany dokumentu w przypadku zmiany tego adresu.

Zmiana powyższa dokonuje zmian także w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. wpisów lub zamieszczenia danych w wojskowych dokumentach osobistych nie dokonuje już wójt, burmistrz czy prezydent miasta) oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (usunięto z dwóch artykułów zapisy o składaniu wniosków za pomocą podpisu osobistego przewidzianego w ustawie o dowodach osobistych).

Częściowe źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer