Wprowadzenie wyłączeń stosowania tzw. procedury ostrożnościowo-sanacyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowela ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1530) przewidująca, że w wyjątkowych sytuacjach nie będą stosowane tzw. procedury ostrożnościowo-sanacyjne, czyli ograniczenia wynikające z przekroczenia tzw. pierwszego i drugiego progu ostrożnościowego, tj. odpowiednio 50 proc. i 55 proc. przez relację państwowego długu publicznego (PDP) do PKB. Chodzi o ograniczenie wpływu wahań kursów walut obcych oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku budżetowym na te procedury.

Dodano w związku z powyższym art. 38a do ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku dług publiczny w walutach obcych jest przeliczany na złote według ich średniego kursu, ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego roku. Nowe przepisy przewidują, że państwowy dług publiczny będzie przeliczany na złote także z zastosowaniem średniej arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w roku budżetowym, za który ogłaszana jest relacja. Wyliczona w ten sposób kwota będzie pomniejszona o kwotę wszystkich wolnych środków w dyspozycji ministra finansów na koniec roku budżetowego, służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym. W przypadku, gdy przeliczenie to wykaże, że wartość tak obliczonej relacji do PKB będzie mniejsza niż 50 lub 55 proc., wtedy ograniczenia wynikające z procedury ostrożnościowej oraz warunkowe podniesienie podatku VAT nie będą wprowadzane w życie. Zmiana w ustawie o VAT dotyczy właśnie niepodnoszenia warunkowego stawki podatku VAT w przypadkach wskazanych wyżej w razie przekroczenia relacji do PKB (dodany ust. 4 do art. 146f).

Łukasz Mizera

radca prawny

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer