Zmiana przepisów o zgromadzeniach

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

9 listopada 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1115). Głównym celem nowelizacji jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu zgromadzeń publicznych do zachowań niezgodnych z prawem. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie zakazu organizowania dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeżeli nie jest możliwe ich oddzielenie lub przeprowadzenie w sposób nie zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Zakazane będzie również posiadanie przez uczestników zgromadzeń wyrobów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materiałów i narzędzi. Ponadto, zmieniony został termin, w jakim najpóźniej gmina powinna zostać zawiadomiona o zgromadzeniu. Zgodnie z nowelizacją ma on wynieść trzy dni robocze. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie gmina będzie zobowiązana do wezwania organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do zmiany jego miejsca lub czasu. Chodzi o przypadki, kiedy oddzielenie zgromadzeń lub ich wspólne przeprowadzenie nie jest możliwe ze względu na potrzebę zachowania porządku publicznego. Nowelizacja przewiduje również m.in. zmianę procedury odwoławczej od decyzji zakazującej zgromadzenia, polegającą na określeniu terminów dla poszczególnych czynności.

Według nowelizacji, w przypadku, gdy w zgromadzeniu może wziąć udział więcej niż 500 osób lub zachodzi niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego, gmina jest zobowiązana do oddelegowania swoich przedstawicieli na to zgromadzenie. Ustawa przewiduje też kary grzywny dla przewodniczącego zgromadzenia, który umyślnie nie reaguje na zakłócenia porządku. Grzywną może zostać także ukarany uczestnik zgromadzenia, jeśli nie stosuje się  on do decyzji przewodniczącego.

W sprawie zgromadzeń zgłoszonych przed wejściem w życie tej nowelizacji, stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące przed tą nowelizacją, a więc nie miała ona jeszcze zastosowania do marszów związanych z tegorocznym Dniem Niepodległości (11 listopada). Ustawa jest strasznie krytykowana przez opozycję (zwłaszcza PiS) i przez niektóre grupy obrońców praw człowieka, z uwagi na pewne ograniczenia w konstytucyjnym prawie do zgromadzeń w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego.

Częściowe źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer