Uchylono niektóre przepisy w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 4 grudnia 2012 r. weszła z życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 27 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 989). Uchylono w tej ustawie art. 35 ust. 4 i 42 oraz art. 44 ust. 11, 21 i 4. Nowelizacja ta jest spowodowana wyrokami Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy o spółdzielniach z konstytucją. Przepisy, które według Trybunału Konstytucyjnego były niezgodne z Kodeksem cywilnym dotyczyły głównie przeniesienia własności nieruchomości. Nowelizacja uchyla wszystkie przepisy ustawy zakwestionowane przez Trybunał.

Zarządy spółdzielni mają również obowiązek do uregulowania stanów prawnych swoich gruntów, aby móc przekształcać spółdzielcze prawo do lokalu we własność. Ustanowienie odrębnej własności lokalu wymaga wpisu w księgach wieczystych dotyczący ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Aby jednak tak się stało, stan prawny gruntu należącego do spółdzielni musi być aktualny. W wielu spółdzielniach takich aktualizacji brakowało, mimo 11 lat obowiązywania nakazu aktualizacji. Powodem braku aktualnych danych o stanie prawnym gruntu były m.in.: braki w informacjach o decyzjach wywłaszczeniowych, nacjonalizacyjnych czy dotyczących wieczystego użytkowania gruntu. Ponadto istnieją sytuacje w których byli właściciele domagają się praw do ziem aktualnie zajętych przez spółdzielnie.

More to explorer