Polska nie jest już związana Konwencją międzynarodową o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

22 grudnia 2012 r. Polska przestała być związana Konwencją międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (podstawa prawna: dokument wypowiedzenia, Dz.U. 2012, poz. 317).

Konwencja międzynarodowa o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle, została podpisana w Bernie dnia 26 września 1906 r. i weszła w życie dnia 14 stycznia 1912 r. Polska przystąpiła do Konwencji 14 stycznia 1921 r. a jej tekst został ogłoszony w Dz. U. z 1922 r. Nr 19, poz. 158. Obecnie Państwami-Stronami Konwencji są: Algieria, Austria, Belgia, Francja, Luksemburg, Maroko, Portugalia, Tunezja, Węgry i Włochy. Konwencję wypowiedziały następujące kraje: Niemcy, Niderlandy, Nowa Zelandia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Konwencja ustanawia ogólny zakaz pracy przemysłowej w nocy dla wszystkich kobiet bez różnicy wieku. Przepisy Konwencji sięgają do regulacji pracy nocnej z końca XIX w. i wiążą się z zakazem pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle. Wynikało to z dynamicznego rozwoju przemysłu w tym okresie, który powodował chęć po stronie przedsiębiorców do zwiększania zysków w produkcji przez wykorzystanie w jak największym stopniu pracy kobiet i dzieci. Praca ta była często wykonywana w nieludzkich i niebezpiecznych warunkach. Pojawiła się więc potrzeba otoczenia opieką zdrowia kobiet oraz ich bezpieczeństwa, co doprowadziło do pojawienia się odpowiednich regulacji socjalnych.

We współczesnym prawie i praktyce w odniesieniu do problemu pracy nocnej szczególne znaczenie odgrywa podejście kładące nacisk na zasadę równego traktowania bez względu na płeć, która w połączeniu z rosnącym zrozumieniem dla zdrowotnych implikacji pracy nocnej – gwarantuje nowe standardy w odniesieniu do pracy nocnej zapewniające wielotorową ochronę wszystkim pracownikom pracującym w nocy. Dla Polski, w związku z członkostwem w Unii Europejskiej, podstawowe znaczenie w tej kwestii mają przepisy prawa UE dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn. W szczególności mowa o dyrektywie 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Dyrektywa ta została zmieniona dyrektywą 2002/73/WE, która uszczegółowiła przepisy antydyskryminacyjne. Następnie dyrektywy te zostały zebrane w jednej, porządkującej dyrektywie 2006/54/WE zakazującej dyskryminacji ze względu na płeć. Dodatkowo podkreślić należy, że zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu wynika z art. 33 ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Prezydent RP wypowiedział tę konwencję w dniu 19 października 2011 r.

Źródło: www.msz.gov.pl

More to explorer