Podstawy prawne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W Polsce prawna ochrona pracy opiera się przede wszystkim na dwóch źródłach: Konstytucji RP oraz art. 9 Kodeksu Pracy. Konstytucja jako pierwsza gwarantuje prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.…

Czytaj dalej Podstawy prawne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Składniki wynagrodzenia cz. I

Koniecznym składnikiem wynagrodzenia jest wynagrodzenie podstawowe, wyznaczone przez kategorię osobistego zaszeregowania. Rozróżnia się tu wynagrodzenie za czas wykonywania pracy według kategorii zaszeregowania wykonanych robót, w ten sposób oblicza się wynagrodzenie…

Czytaj dalej Składniki wynagrodzenia cz. I

Spółdzielcza umowa o pracę – charakterystyka

Spółdzielczymi umowami o pracę nazywamy umowy zawieranie w spółdzielniach pracy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu osobistej pracy jej członków. Powstają również spółdzielnie niewidomych, inwalidów czy pracy…

Czytaj dalej Spółdzielcza umowa o pracę – charakterystyka

Pojęcie i normy czasu pracy

Czas pracy, zgodnie z artykułem 128 Kodeksu Pracy definiuje się jako czas, w jakim dany pracownik znajduje się w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do…

Czytaj dalej Pojęcie i normy czasu pracy

Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy zatrudnieni pracownicy mają obowiązek ubezpieczenia społecznego. W jego skład wchodzi ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe czy chorobowe. To pracodawca jest odpowiedzialny za zgłoszenie pracownika do odprowadzania…

Czytaj dalej Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika

Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia jest możliwe w następujących sytuacjach: Jeśli wykonywana przez pracownika praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie fakt ten został potwierdzony przez lekarza…

Czytaj dalej Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

  • Post author:
  • Post category:Prawo pracy

Skargę do wszystkich instytucji je przyjmujących (w tym PIP) można wnieść w Polsce pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi wnoszone do Państwowej…

Czytaj dalej Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy