Zmiana przepisów o pieczy zastępczej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 8 czerwca 2012 r. weszła w życie znaczna większość przepisów zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 579). Zmiana ta została wprowadzona postulatami samorządów terytorialnych, które nie miały środków na realizację wszystkich przepisów ustawy. Część przepisów weszła już w życie 24 maja 2012 r. (pisaliśmy już o tym). Niektóre przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2015 r.
Główne zmiany w tej ustawie są związane z przydzielaniem asystenta rodziny – do 31 grudnia 2014 r. jest ono fakultatywne, a dopiero od 1 stycznia 2015 r. obligatoryjne. Obligatoryjność zatrudniania osoby do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi lub pomocy w gospodarstwie w zastępczej rodzinie zawodowej lub niezawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci została przesunięta w czasie i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Wprowadzono jednak uregulowania w okresie przejściowym, tj. do 31 grudnia 2014 r., dotyczące rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – starosta, na wniosek rodziny, jest obowiązany zatrudnić osobę do pomocy w opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich albo przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu, który zajmuje rodzina, może jednak udzielić obu tych form wsparcia. Przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu zajmowanego przez zastępczą rodzinę zawodową, w której przebywa więcej niż 3 dzieci też zostało przesunięte na 1 stycznia 2015 r. Ograniczono przyznawanie prowadzącemu rodzinny dom dziecka środków na remonty i nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – obecnie wprowadzono ich ograniczenie (do wysokości środków wskazanych w umowie zawieranej pomiędzy starostą a prowadzącym rodzinny dom dziecka).
Objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie następowało na ich wniosek. Odnośnie wymagania spełnienia warunku posiadania 3-letniego doświadczenia pełnienia funkcji rodziny zastępczej przed 1 stycznia 2012 r. (od którego zależy objęcie opieką koordynatora pieczy zastępczej w okresie przejściowym) – od teraz uznano za wystarczający okres 2-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, uznając jako zasadę, że korzystanie z tej opieki następuje na wniosek rodziny lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Z 15 do 30 zwiększono liczbę rodzin lub rodzinnych domów dziecka, które koordynator pieczy zastępczej ma pod swoją opieką.

W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym zmieniono nieznacznie przepis art. 109 § 2 pkt 1 – sąd opiekuńczy może zobowiązać rodziców oraz małoletniego do realizowania innych form pracy z rodziną, a nie jak wcześniej do realizowania planu pracy z rodziną. W związku z powyższym kosmetycznie zmienił się także art. 109 § 4 tegoż aktu: sprawozdania jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nie będą dotyczyły obowiązkowo realizacji planu pracy z rodziną, lecz będą dotyczyły prowadzonej pracy z rodziną w sprawozdaniach dotyczących sytuacji rodziny i udzielanej pomocy.

More to explorer