Już nie będzie podwójnego karania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Także 31 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 611). Główną zmianą jest to, że płatnicy składek jako osoby fizyczne nie będą karani za ich nieopłacanie opłatą dodatkową przez ZUS i jednocześnie karą na podstawie Kodeksu Karnego. Jest to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. (sygn. akt P 29/09), w którym uznano, że art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 218 Kodeksu Karnego nie powinny pozwalać na podwójne karanie osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Od wejścia w życie ustawy jeżeli płatnik za nieopłacenie lub opłacenie składek w zaniżonej wysokości zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, dodatkowej opłaty przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych nie wolno już wymierzyć (stanowią o tym dodane do art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ustępy 1a – 1d). W art. 218 Kodeksu Karnego dodano dodatkowy paragraf – 1a, który ustanawia przestępstwo złośliwego lub uporczywego naruszenia praw pracownika wynikającego ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.

More to explorer