Działalność gospodarcza osób fizycznych i prawnych. Spółka cywilna.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W chwili gdy podejmujemy decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, musimy rozważyć jaka forma i rodzaj działalności będą w danym momencie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Analizując określone warianty, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: kapitał jakim dysponujemy oraz procedury rejestracyjne. Firmę można prowadzić indywidualnie bądź z innym przedsiębiorcą, tworząc spółkę.

Spółka to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych, regulowanej umową bądź statutem, utworzonej w celu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Najprostszą formą spółki jest spółka prawa cywilnego. Mimo iż nie posiada ona osobowości prawnej, jest regulowana przez prawo zobowiązań.

Wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia określonego celu gospodarczego oraz dostarczenia odpowiednich, zazwyczaj mających jednakową wartość, wkładów do działalności. Umowa regulująca ustalone zobowiązania powinna zostać utworzona na piśmie, a następnie zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. W przypadku udostępnienia przez osobę fizyczną określonych dóbr użytkowych niezbędnych do prowadzenia firmy, stosuje się obowiązujące przepisy o najmie lub sprzedaży. Wspólny majątek osób zawierających spółkę tworzy udziały. Wspólnik nie może w żaden sposób rozporządzać tym majątkiem zaspokajając swoje indywidualne potrzeby. Dopóki spółka nie zostanie rozwiązana, udziały nie mogą zostać podzielone. Na wspólnikach spoczywa jednakowa odpowiedzialność za prowadzoną działalność gospodarczą. Mogą oni w równy sposób decydować o działaniach firmy, sprawy sporne najczęściej rozpatruje się na zebraniach. Zakres prawa do reprezentowania spółki każdego wspólnika powinien zostać określony i sporządzony piśmiennie. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, obowiązuje zasada równego podziału zarówno zysków jak i strat, jakie ponosi firma. W przypadku gdy spółka została założona na czas nieokreślony, istnieje możliwość wystąpienia z niej przez wspólnika, jednak wypowiedzenie udziału musi nastąpić na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. W takim przypadku, wspólnik rezygnujący z działalności gospodarczej, otrzymuje wartość początkowego wkładu, poza wkładem polegającym na świadczeniu usług, a także część wspólnego majątku, odpowiadającą stosunkowi uczestnictwa wspólnika w zyskach. Ponadto wspólnik może wyznaczyć swojego spadkobiercę w zakresie działalności gospodarczej. Jeśli istnieją ważne ku temu powody, spółka może zostać rozwiązana drogą sądową. Z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika, po rozliczeniu wszelkich długów następuje zwrot poczynionych wkładów oraz podział pozostałej nadwyżki w odpowiednim stosunku uczestnictwa w zyskach.

More to explorer