Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wykroczenie to termin odnoszący się do czynu zabronionego aktualnie obowiązującą ustawą, społecznie szkodliwego, zagrożonego karą. Formą kary mogą być: areszt, ograniczenie wolności, grzywna w wysokości nie wyższej niż 5000 złotych,  bądź nagana.

Szczególną formę wykroczeń stanowią wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. W prawie polskim regulowane są one ustawą, jaki stanowi rozdział XVIII Kodeksu Wykroczeń. Na jego podstawie:

 • Karze grzywny podlega osoba fizyczna, zachowująca się w miejscu publicznym w sposób obraźliwy bądź lekceważący w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, organów konstytucyjnych oraz symboli narodowych.
 • Ponadto karą grzywny bądź aresztu zagrożone są następujące czyny:

 • Nielegalne przekroczenie granic kraju jak i usiłowanie oraz pomocnictwo;
 • Zachowywanie się w sposób hałaśliwy, obraźliwy, wulgarny, nieprzyzwoity, czy w jakikolwiek inny sposób zakłócający porządek publiczny;
 • Działania chuligańskie popełnione w stanie odurzenia alkoholowego;
 • Zakłócanie przebiegu lub organizacji określonego zgromadzenia lub przedsięwzięcia;
 • Branie udziału w zgromadzeniu nielegalnym, a także organizacja zgromadzenia bez poinformowania odpowiednich organów administracyjnych oraz porządkowych;
 • Publiczne nakłanianie i podżeganie do zakłócenia spokoju, użycia przemocy, bądź popełnienia innego czynu karalnego;
 • Kąpiel w miejscu do tego nie przeznaczonym;
 • Przeprowadzanie zbiórki ofiar bez  uprzedniego uzyskania wymaganych zezwoleń;
 • Żebranie w miejscu publicznym, pomimo zdolności do wykonywania pracy, lub posiadania niezbędnych środków egzystencjalnych;
 • Nielegalna, niezgłoszona do rejestru ewidencji działalność gospodarcza;
 • Świadczenie określonych usług bez posiadania koniecznych uprawnień (usługi związane z przewodnictwem turystycznym oraz pilotażowaniem wycieczek, usługi hotelarskie);
 • Świadome zawieranie nielegalnych, nieuczciwych umów;
 • Przywłaszczanie sobie takich dóbr jak tytuł, stopień, stanowisko, czy wszelkiego rodzaju odznaki;
 • Używanie i noszenie symboli zabronionych;
 • Prowadzenie działalności przedsiębiorczej bez uzyskania odpowiednich uprawnień i zezwoleń;
 • Zaniedbania dozorcze i administracyjne.

Wyżej opisane czyny karalne w wielu przypadkach mają mglisty, nieokreślony charakter. Niewątpliwie trudno jednoznacznie określić co konkretnie stanowi „zakłócanie porządku”. Zachowania hałaśliwe i obrazoburcze można interpretować w sposób niejednoznaczny, nie ma bowiem jednej, ogólnie przyjętej definicji, która określałaby części składowe podanego wyrażenia. Dopóki odpowiednie nowelizacje do ustawy nie zostaną wprowadzone, trudność interpretacyjna popełnionych czynów z zakresu zakłócania porządku publicznego spoczywać będzie na organach prawa.

More to explorer