Telepraca- szansą dla pracownika!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Telepraca to praca wykonywana przez pracownika w domu za pośrednictwem zdobyczy techniki jak Internet, telefon itp.

Mimo iż już od wielu lat taka forma pracy istniała, to dopiero trzy lata temu w Polsce wprowadzono regulacje z nią związane.

Po szeregu konsultacji- specjalistycznych oraz społecznych, podjęto decyzję, że nie ma prawnych przeciwwskazań do tego, by wprowadzić instytucję telepracy do polskiego Kodeksu Pracy.

Okazało się, że zapis w polskim prawie dotyczący telepracy jest bardzo korzystny i potrzebny. Od momentu niejako zalegalizowania tej formy pracy, okazało się, że jest to forma coraz częściej wybierana przez pracownika i pracodawcę. Jej zalety doceniane są nie tylko przez pracodawców, którzy są w stanie dokonać oszczędności z racji zatrudnienia pracownika za pomocą telepracy, ale również często pracownicy cenią tę elastyczną formę zatrudnienia. Telepraca stanowi szansę dla osób niepełnosprawnych czy kobiet wychowujących dzieci. Jej główną zaletą jest jej elastyczność- jeśli chodzi o miejsce i czas jej wykonywania. Pracownik świadczy usługi elektronicznie, z miejsca, w którym mu wygodnie, w którym posiada dostęp do Internetu. Jest to jedyny wymóg, który musi spełniać osoba chcąca podjąć zatrudnienie w formie telepracy.

Podstawą stosowania telepracy jest porozumienie zawierane przez pracodawcę z zakładową lub zakładowymi organizacjami związkowymi, a w razie ich braku pracodawca opracowuje regulamin świadczenia pracy w formie telepracy i konsultuje go z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Drugim, oprócz porozumienia, warunkiem wprowadzenia telepracy jest uzgodnienie między stronami stosunku pracy, które może nastąpić w treści umowy o pracę w czasie jej zawierania albo w drodze aneksu do tej umowy.

Brak zgody pracownika na wykonywanie pracy w formie telepracy, lub zmianę jej warunków nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. Po zakończeniu pracy w formie telepracownika, pracownik ma prawo powrócić do pracy dotychczasowej, toteż ustawodawca wymaga, aby pracodawca wyraźnie określił w jakiej strukturze organizacyjnej mieści się telepracownik i komu organizacyjnie bezpośrednio podlega.

Podsumowując, należy spodziewać się ciągłego rozwoju instytucji telepracy, gdyż praca w domu wiąże się ze znacznymi oszczędnościami dla pracownika.

More to explorer