Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Art. 85 Kodeksu Pracy (KP) reguluje kwestię terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę:
Art. 85 § 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.
§ 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
§ 3. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
§ 4. Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.
§ 5. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.


Wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Zakłady pracy chcą skrupulatnie korzystać z tej możliwości i przesuwają termin wypłaty wynagrodzenia do 10-tego dnia miesiąca. Orzecznictwo sądowe i praktyka Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) są w tej sprawie jednolite – zasadą jest, iż wynagrodzenie powinno być wypłacone raz w miesiącu po jego zakończeniu; kryterium pozwalającym na zastosowanie 10-dniowego okresu przedłużenia jest tylko trudność z wyliczeniem tego wynagrodzenia. Jeśli pracodawca musiałby stosować jakieś normy, np. akordowe, dokonywać jakichś specjalnych obliczeń, może wówczas powoływać się na to, że potrzebuje tych 10 dni; jeżeli zaś nie ma żadnych przeszkód z wyliczeniem wynagrodzenia, bo jest ono jednoznacznie określone w umowie, to przesunięcie tego terminu jest w istocie kredytowaniem pracodawcy. PIP uznaje to za łamanie przepisów.

More to explorer