Terminy załatwiania spraw przez urzędy administracji publicznej.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Terminy w postępowaniu administracyjnym istotną rolę dla obywatela, który dąży do załatwienia sprawy administracyjnej jak i dla organu administracji publicznej do którego skierowana jest sprawa.

Zgodnie z regulacją Kodeksu postępowania administracyjnego wyróżniamy następujące rodzaje terminów do załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym trzy terminy:

  • niezwłoczne załatwienie sprawy,
  • jeden miesiąc,
  • dwa miesiące.

Poprzez niezwłoczne załatwienie sprawy ustawodawca rozumie rozpatrzenie sprawy na podstawie faktów oraz dowodów, które są powszechnie znane bądź też znane organowi z urzędu. Sprawy, które sąd zobligowany jest załatwić niezwłocznie nie są szczególnie skomplikowane.

Termin jednego miesiąca jest okresem maksymalnym, sprawę należy załatwić przed upływem ostatniego dnia tego okresu.

W postępowaniu wyjaśniającym przed organem pierwszej instancji został zastrzeżony termin dwu miesięczny pod warunkiem, że sprawy te należą do kategorii szczególnie skomplikowanych.

Jeśli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. A gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było to wówczas upływa on w ostatnim dniu tego miesiąca.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Jeśli sprawa nie zostanie przez organ załatwiona w terminie, organ jest zobowiązany zawiadomić o tym strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a). Nowy termin jest dla organu wiążący.

Ustawodawca zezwala na wydłużenie terminów uregulowanych w k.p.a. do załatwiania spraw administracyjnych poprzez niewliczanie do okresu załatwiania sprawy administracyjnej pewnych okresów. Do powyższych okresów nie wlicza się:

  • terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
  • okresów zawieszenia postępowania oraz
  • okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

More to explorer