Ogólne informacje na temat testamentu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Testament jest czynnością prawną jednostronną i odwołalną, przez którą spadkodawca/ rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament to nasze ostatnie w życiu oświadczenie woli, to czynność za życia na wypadek śmierci.  W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje kodeks cywilny wraz z przepisami szczegółowymi.
Sporządzając testament spadkodawca może wedle własnego uznania i woli dokonać podziału swego majątku, bez konieczności zdawania się na regulacje ustawowe w tej kwestii.
Prawo przewiduje dwa rodzaje testamentów – zwykłe i szczególne. W pierwszym wypadku ich ważność zależy tylko od spełnienia odpowiednich warunków zastrzeżonych w Kodeksie Cywilnym.
Do testamentów zwykłych zaliczamy: testament notarialny, testament własnoręczny /holograficzny/ oraz testament allograficzny.  W drugim wypadku muszą zaistnieć okoliczności dodatkowe – nazwijmy je zewnętrznymi.  Testamenty szczególne mogą zostać sporządzone tylko wtedy, gdy z uwagi na pewne okoliczności np. obawa rychłej śmierci spadkodawcy niemożliwe lub znacznie utrudnione jest sporządzenie testamentu zwykłego.  Jeśli istnieje obawa rychlej  śmierci spadkobiercy, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej 3 świadków.
Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być:
1) osoba bez pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) niewidomy, głuchy lub niemy,
3) osoba, która nie potrafi czytać i pisać,
4) osoba, która nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
6) osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni
W chwili odwoływania testamentu spadkodawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli zatem po sporządzeniu testamentu spadkodawca utracił tą zdolność np. przez ubezwłasnowolnienie, to nie może on skutecznie odwołać wcześniej sporządzonego testamentu.
Odwołanie testamentu może nastąpić:
a) przez sporządzenie nowego testamentu,
b) zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność,
c) dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

More to explorer