Tryby udzielania zamówień publicznych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa 8 trybów udzielania zamówień publicznych, przy czym dwa z nich są podstawowe, więc aby je zastosować nie muszą zachodzić określone przesłanki, reszta zaś to tryby kwalifikowane, które można przeprowadzić jedynie po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek.
Trybami podstawowymi są : przetarg ograniczony i przetarg ograniczony.
Istotą przetargu nieograniczonego jest możliwość udziału w nim wszystkich zainteresowanych wykonawców, którzy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu (tradycyjne i specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej) złożyli ofertę.
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Pozostałe typy udzielania zamówień są trybami kwalifikowanymi.
Negocjacje z ogłoszeniem to tryb, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Tryb ten stosuje się w przypadkach wymienionych w art. 55 p.z.p.(w szczególności gdy nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług lub gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. ), a także w odniesieniu do usług niepriorytetowych na podstawie art 5 p.z.p..
Dialog konkurencyjny polega na dialogu zamawiającego z dopuszczonymi do udziału w postępowaniu wykonawcami, którzy zgłosili się do niego po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, a następnie zaproszeniu wykonawców do składania ofert. Tryb ten można zastosować w przypadkach wymienionych w art. 60b p.z.p., tj. gdy nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia oraz cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Charakterystycznym elementem tego trybu jest fakt, że dokładne opisanie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego następuje dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami.
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Postępowanie prowadzone w tym trybie nie jest poprzedzane publicznym ogłoszeniem. Podstawę stosowania tego trybu stanowi art. 62 p.z.p. (w szczególności w sytuacji niepowodzenia uprzednio prowadzonych postępowań przetargowych lub wobec pilnej potrzeby udzielenia zamówienia), a także w odniesieniu do usług niepriorytetowych opisanych w art. 5 p.z.p..
Zamówienie z wolnej ręki, stosowane na podstawie w art. 67 p.z.p. (w szczególności w sytuacji gdy przedmiot zamówienia może być świadczony tylko przez jednego wykonawcę), a także w odniesieniu do usług opisanych w art. 5 p.z.p. w przypadku spełnienia odpowiednich warunków. Jest to najmniej sformalizowany tryb udzielenia zamówienia publicznego; nie musi ono być, ale może ono być w tym wypadku poprzedzane publicznym ogłoszeniem, strony mogą negocjować każdy aspekt umowy, a wykonawca wymagane oświadczenia i dokumenty może złożyć w każdym momencie przed podpisaniem umowy.
Zapytanie o cenę – to tryb, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Tryb zapytania o cenę może być stosowany wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p..
Licytację elektroniczną stosuje się jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.Jedynym możliwym do zastosowania kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Tryb składa się z dwóch etapów – kwalifikacji wykonawców, składających wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie (w formie tradycyjnej), oraz samej elektronicznej licytacji, w której za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty, podlegające automatycznej klasyfikacji.

More to explorer