Ułatwienia dla niepełnosprawnych podczas egzaminu zawodowego na notariusza, radcę prawnego i adwokata

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 3 stycznia 2013 r. – zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1436) oraz z dniem 8 stycznia 2013 r. – zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1454) oraz z tego samego dnia – zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1453) weszły w życie zmiany powyższych rozporządzeń odnośnie ułatwień dla niepełnoprawnych zdających egzaminy.

Zmiana polega na dodaniu przepisów o tym, że czas trwania każdej części egzaminu zawodowego zostaje wydłużony o połowę w stosunku do czasu wskazanego w ust. 2 i 3 – w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu zawodowego złoży:
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu zawodowego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie rozwiązań zadań w formie odręcznej lub przy użyciu sprzętu komputerowego,
c) obsługa sprzętu komputerowego
– wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer