Ułatwienia w systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 14 lutego 2013 r. obowiązuje zmiana ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 139). Uchwalona ustawa ma na celu ułatwienie realizacji projektów wspólnych wdrożeń, które mogą przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak również ułatwienie realizacji i monitorowania projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

W celu osiągnięcia powyższych założeń zmiana m.in.:
•    zmniejsza obciążenia organizacyjne i finansowe beneficjentów w zakresie sprawozdawczości z postępów w realizacji programu lub projektu oraz osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do programów i projektów dofinansowywanych ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym,
•    ujednolica system monitorowania efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji oraz upraszcza system monitorowania wydatkowania przez beneficjentów środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego i postępów w realizacji programów i projektów dofinansowanych ze środków zgromadzonych na tym rachunku,
•    dopuszcza możliwość refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwany dalej „Narodowym Funduszem”) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”) ze środków własnych na realizację programów lub projektów w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
•    wprowadza podział programów lub projektów pozytywnie ocenionych (wstępnie wybranych) przez Krajowego operatora na podstawowe i rezerwowe,
•    umożliwia udzielanie finansowania dotacyjnego programom lub projektom rezerwowym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz innych środków Narodowego Funduszu;
•    wprowadza możliwość przekazywania przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze środków innych niż wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek Kioto do rezerwy budżetu państwa w celu finansowania zadań państwowych jednostek budżetowych, obejmujących realizację programów i projektów w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

W zakresie wyżej wskazanym zmieniono także w niewielki sposób ustawę Prawo Ochrony Środowiska, gdzie zmiany dotyczą problematyki właśnie wyżej wskazanej.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer