Ulga internetowa jeszcze nie zlikwidowana, choć ograniczona

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1278), która zmieniła uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz ulgi na dzieci.

Przepis noweli wprowadzają roczny limit w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, w tym z tytułu opłaty licencyjnej oraz z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł (połowa z 85. 528 zł). Pracownik będzie miał prawo do złożenia płatnikowi oświadczenia o niestosowaniu przy obliczaniu zaliczek na podatek 50% kosztów uzyskania przychodów. Oświadczenie zobliguje płatnika do zaprzestania potrącania 50% kosztów, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik je złożył, a tym samym pracownik, uzyskujący przychody od kilku płatników stosujących 50% koszty, po zakończeniu roku podatkowego uniknie znacznej dopłaty podatku. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż kwota 42.764 zł, to koszty uzyskania przychodów przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Zgodnie z nowymi przepisami podatkowymi, odliczenie wydatków na Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Z nowelizacji ustawy wynika, że jeśli korzystałeś z ulgi wcześniej, nie możesz już z tego odliczenia skorzystać w 2013 r. Preferencja przysługuje początkującym, ale tylko przez dwa lata. Jeśli natomiast po raz pierwszy odliczono wydatki w zeznaniu za 2012 r., masz prawo do ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu za 2013 rok. Nie zmienia się wysokość odliczenia – nadal będzie obowiązywał limit pomniejszenia dochodu o wydatki nie przekraczające kwoty 760 zł rocznie.

Co do ulgi na dzieci – w rozliczeniu za 2013 r. ulga będzie uzależniona od liczby dzieci, a w wypadku jedynaków – od dochodów ich rodziców. Zmiany polegają na ograniczeniu ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem przez wprowadzenie limitu dochodów oraz zwiększeniu ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci i tak: W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli łączne dochody małżonków przekraczają kwotę 112.000 zł, niepozostających w związku małżeńskim, ale będących osobami samotnie wychowującymi dziecko, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli dochody tego podatnika przekroczą kwotę 112.000 zł, a niepozostających w związku małżeńskim, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli dochody podatnika przekroczą kwotę 56.000 zł. W przypadku podatników posiadających dwoje dzieci zasady odliczenia pozostają bez zmian, tj. ulga będzie przysługiwała bez względu na uzyskany przez nich w roku podatkowym dochód i wyniesie miesięcznie 92,67 zł (roczna kwota odliczenia 1.112,04 zł). W odniesieniu do podatników posiadających troje i więcej dzieci, kwota ulgi zostanie zwiększeniu na trzecie dziecko o 50% kwoty obecnie obowiązującej i wyniesie miesięcznie 139,01 zł (roczna kwota odliczenia 1.668,12 zł), czwarte i każde następne dziecko o 100% kwoty obecnie obowiązującej i wyniesie miesięcznie 185,34 zł (roczna kwota odliczenia 2.224,08 zł) bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. Do kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do ulgi na jedno dziecko brane będą pod uwagę dochody (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania): opodatkowane według skali podatkowej, np. dochody z pracy, z kapitałów pieniężnych opodatkowane przy zastosowaniu 19% stawki podatku, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu 19% stawki podatku. Dochody te dodatkowo pomniejszać się będzie o zapłacone (pobrane przez płatnika) w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne. Odliczenie na drugie, trzecie lub kolejne dziecko będzie przysługiwało gdy podatnik co najmniej jeden dzień roku podatkowego wychowywał drugie lub kolejne dziecko. Odliczenie będzie oczywiście przysługiwało tylko za miesiące, w których dziecko było w rodzinie. Podobnie jak dotychczas odliczenie nie będzie przysługiwało poczynając od miesiąca w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz gdy wstąpiło w związek małżeński. Nie uległa również zmianie zasada zgodnie, z którą nie uważa się za podatnika pozostającego w związku małżeńskim osoby, w stosunku do której orzeczono separację i osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Nowela ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: http://olsztyn.is.gov.pl

More to explorer