Umorzenie w postępowaniu karnym cz.II

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szósta przyczyna umorzenia w postępowaniu karnym dotyczy przedawnienia karalności, które zgodnie z art. 101 § 1 kk ustaje, gdy od popełnienia przestępstwa upłynęło lat:

  • 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  • 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  • 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  • 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  • 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje rok pod czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później niż 3 lata od jego popełnienia.
Karalność wykroczenia ustaje rok po jego popełnieniu. Jeśli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje 2 lata po jego popełnieniu.

Przyczyna siódma dotyczy sytuacji gdy wcześniej zakończone zostało prawomocne postępowanie co do tego samego czynu i osoby a nowe postępowanie pokrywa się przedmiotem (lub jego częścią) sprawy ze sprawą zakończoną.
Nie wszczyna się lub umarza już rozpoczęte postępowanie w sprawie jeśli toczy się wszczęte wcześniej postępowanie dotyczące tego samego czynu i osoby.

Przyczyna ósma dotyczy sytuacji, gdy wystąpi brak podsądności polskich sądom karnym. Podsądność sądom karnym obejmuje podsądność sądom powszechnym i wojskowym. Regułą jest orzecznictwo sądów powszechnych, a wyjątkiem jest podsądność sądom wojskowym.

Przyczyna dziewiąta dotyczy skargi na uprawnionego oskarżyciela w przestępstwach, które są ścigane z oskarżenia prywatnego np. Zniesławienia lub zniewagi. Jeżeli w takiej sprawie oskarżyciel nie jest osobą pokrzywdzoną czynem przestępnym to powstępowanie takie nie jest wszczynane lub wszczętą sprawę się umarza.

Przyczyna dziesiąta dotyczy braku właściwych zezwoleń określonych organów na pociągnięcie do odpowiedzialności np. np. posłów i senatorów, członków Trybunału Stanu, sędziów, czy też prokuratorów. Postępowanie w przypadku przestępstw ściganych na wniosek (np. gwałt) toczy się z urzędu.

Należy dodać, że katalog przypadku w art. 17 K.p.k. nie jest zamknięty. Kodeks postępowania karnego zawiera szereg innych przypadków, gdy postępowanie może być umorzone np. art. 11 K.p.k.

Umorzenie postępowania może nastąpić zarówno z urzędu, jak i na odpowiedni wniosek, zgodnie z ogólną zasadą art. 9 § 2 kpk, że strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

More to explorer