Umowa absolwencka

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Umowa absolwencka to nowa forma prawna normująca zasady odbywania praktyk zawodowych przez absolwentów powstała na podstawie Ustawy o praktykach absolwenckich. Umowa ta ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.
Stronami umowy o praktykę absolwencką są podmiot przyjmujący na praktykę oraz praktykant. Osoba przyjmująca na praktykę w rozumieniu ustawy może być osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przy czym nie musi stanowić pracodawcy w świetle kodeksu pracy. Praktykant zaś to osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum (ewentualnie szkołę równorzędnego typu za granicą) i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia.
Praktyka może być odbywana nieodpłatnie lub odpłatnie, przy czym w tym drugim przypadku wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012 r. wynoszącego 1500 zł brutto).
Do umowy absolwenckiej mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących zasad równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183a-183e), normujących czas pracy i odpoczynku i pracę w porze nocnej (art. 129 § 1, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134 i art. 1517 ).
Umowa o praktykę powinna określać rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki oraz jeśli praktyka ma być wykonywana odpłatnie – wysokość świadczenia pieniężnego. Umowa o praktyki absolwenckie może być zawarta na okres maksymalnie trzech miesięcy. Praktykant nie może odbywać praktyk u tego samego podmiotu przyjmującego dłużej niż 3 miesiące, niezależnie od ilości zawartych umów, albowiem okresy na które są one zawarte się sumują.
W przypadku nieodpłatnego odbywania praktyki umowa może być rozwiązana w każdym czasie, a w przypadku odbywania odpłatnego może ona być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
Podmiot przyjmujący na praktykę, na wniosek praktykanta, jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.
Na podstawie umowy o praktykę absolwencką nie może być wykonywana praca szczególnie niebezpieczna w rozumieniu przepisów kodeksu pracy i rozporządzeń wydanych na jego podstawie. Niezależnie od rodzaju pracy podmiot przyjmujący zapewnia praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, zaś w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
Odbywanie praktyki w ramach umowy absolwenckiej nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, o ile praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką, jednakże w przypadku umowy odpłatnej nie przysługuje absolwentowi prawo do zasiłku.

More to explorer